Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KTĐGĐK by Mind Map: KTĐGĐK

1. Mục đích

1.1. Giúp thầy và trò nhận định lại kết quả hoạt động sau thời gian nhất định

1.2. Giúp học sinh củng cố lại những tri thức đã học

1.3. Tạo cơ sở để học sinh tiếp tục học những nội dung mới

1.4. Giúp học sinh đánh giá việc nắm tri thức và kỹ năng

2. Nội dung

2.1. Kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

3. Phương pháp

3.1. Kểm tra viết

3.1.1. Trắc nghiệm

3.1.2. Tự luận

4. Ví dụ

4.1. Tổ hợp xác xuất

4.1.1. Quy tắc

4.1.2. Hoán vị

4.1.3. chỉnh hợp

4.1.4. Tổ hợp

4.1.5. Nhị thức NIU- TƠN

4.1.6. Xác suất

4.1.7. Phép thử và biến cố

4.1.8. Chính hợp

4.1.9. Tổ hợp

4.1.10. Xác suất

4.1.11. Nhị thức NIU- TƠN

4.1.12. Phép thử và biến cố

5. Khái niệm

5.1. Việc kiểm tra sẽ cung cấp những điều kiện, những thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá

5.2. Kiểm tra là một hình thức cơ bản, quen thuộc, là một khâu qua trọng của quá trình đánh giá