Wpływ mass mediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wpływ mass mediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym by Mind Map: Wpływ mass mediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

1. Wstęp

2. 1. Podstawy literatury teoretycznej

2.1. 1.1. Rozwój psychiczny dziecka w wieku 4 i 5 lat

2.2. 1.2. Etapy kształtowania się osobowości dzieci 4 i 5 letnich

3. 2. Mass media jako źródło oddziaływania na dzieci w wieku przedszkolnym

3.1. 2.1. Mass media jako forma przekazu

3.2. 2.2. Wpływ mass mediów na rozwój dzieci 4 i 5 letnich

3.3. 2.3. Edukacyjna rola mass mediów

3.4. 2.4. Zagrożenia wynikające z oddziaływania mass mediów

4. 3. Metodologiczne podstawy badań własnych

4.1. 3.1. Przedmiot i cel badań

4.2. 3.2. Problemy i hipotezy

4.3. 3.3. Metody i narzędzi badań

5. 4. Analiza wyników własnych

5.1. 4.1. Charakterystyka badanej grupy

5.2. 4.2. Prezentacja i analiza wyników badań

5.3. 4.3. Wnioski z badań

6. Zakończenie

7. Bibliografia