Ngữ pháp tiếng anh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ngữ pháp tiếng anh by Mind Map: Ngữ pháp tiếng anh

1. Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác chen vào.

2. Quá khứ

2.1. Quá khứ đơn

2.1.1. Các sử dụng

2.1.1.1. Tobe

2.1.1.1.1. S + was/were + adj/N

2.1.1.1.2. S + was/ were + not + adj/ N

2.1.1.1.3. (Wh-question) Was/ Were + S +Adj/ N?

2.1.1.2. Động từ thường

2.1.1.2.1. S + Ved/ V2 + adj/N

2.1.1.2.2. S + didn’t + V nguyên thể + adj/N

2.1.1.2.3. (Wh-question) + Did + S + V nguyên thể + adj/N?

2.1.2. Mô tả

2.1.2.1. Diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.

2.1.2.2. Diễn tả hành động, sự việc đã xảy ra và có mốc thời gian xác định

2.1.3. Dấu hiệu nhận biết

2.1.3.1. Yesterday: ngày hôm qua.

2.1.3.2. Last + night/ week/ month: Tối qua, tuần trước, tháng trước…

2.1.3.3. Thời gian + ago. (Ex: 3 hours ago, 2 months ago….)

2.1.3.4. Since + Câu ở quá khứ đơn.

2.1.3.5. When + Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn.

2.1.3.6. S + used to + V nguyên thể: Ai đó đã từng làm gì (hành động đó bây giờ không còn làm nữa) = S + hiện tại đơn (phủ định) + anymore

2.2. Quá khứ tiếp diễn

2.2.1. Cách sử dụng

2.2.1.1. S + was/were +. Ving + ....

2.2.1.2. S + wasn't/weren't + Ving+ ...

2.2.1.3. (Wh) was/were + S + Ving + ... ?

2.2.1.3.1. Yes, was/were

2.2.1.3.2. No, wasn't/weren't

2.2.2. Mô tả

2.2.2.1. Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ!

2.2.3. Dấu hiệu nhận biết

2.2.3.1. Thời gian + yesterday/ last night/ last week/ last month….

2.2.3.1.1. Ex: 7pm yesterday, 9am Tuesday last week

2.2.3.2. At this time + yesterday/ last night,…..

2.2.3.3. When/ while

2.2.3.3.1. When = khi: Diễn tả hành động đang xảy ra thì có một hành động khác chen vào.

2.3. Quá khứ hoàn thành

2.3.1. Cách sử dụng

2.3.2. Mô tả

2.3.3. Dấu hiệu nhận biết

3. Hiện tại

3.1. Hiện tại hoàn thành

3.1.1. Cách sử dụng

3.1.2. Mô tả

3.1.3. Dấu hiệu nhận biết

3.2. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

3.2.1. Cách sử dụng

3.2.2. Mô tả

3.2.3. Dấu hiệu nhận biết

3.3. Hiện thại đơn

3.3.1. Cách sử dụng

3.3.2. Mô tả

3.3.3. Dấu hiệu nhận biết

4. Tương lai