ด้านการพัฒนาตนและช่วยเหลือเพื่อนครู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ด้านการพัฒนาตนและช่วยเหลือเพื่อนครู by Mind Map: ด้านการพัฒนาตนและช่วยเหลือเพื่อนครู

1. ยอมรับแนวคิดใหม่ๆ

1.1. เขียนแผนการสอนรูปแบบใหม่ๆ

1.2. จัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ

2. มีการจัดระบบการทำงานของตนเอง

2.1. เขียนแผนการสอนอย่างเป็นระบบ

2.2. ทำงานอย่างมีแบบแผน

3. ศึกษาหาความชำนาญรอบด้าน

3.1. ศึกษาหากิจกรรมใหม่ๆ

3.2. ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ