Kế hoạch xây dựng thương hiệu cá nhân

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế hoạch xây dựng thương hiệu cá nhân by Mind Map: Kế hoạch xây dựng thương hiệu cá nhân

1. Quay vi deo chia sẻ KN

2. Mở hội thảo online, offline

3. Viết bài fanpage

4. Gặp gỡ người nổi tiếng, có uy tín