สรุป week 4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุป week 4 by Mind Map: สรุป week 4

1. ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ เรียกว่า อะตอม หายและแบ่งแยกต่อไปอีกไม่ได ้ ▪ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน และ แตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ▪ สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่า 1 ชนิด ี

2. จากการวิเคราะห์ของทอมสัน อนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่เคลื่อที่เป็นเส้นตรงแสดงว่าอะตอมส่วนใหญ่ที่ว่างอุภาคแอลฟาจึงเคลื่อนที่ผ่านไปได้

3. การจัดเรียงอิเล็กตรอน ช่วยให้ทราบว่าอิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมอย่างไร ซึ่งจะใช้ความรู้ ความเข้าใจนี ้ช่วยในการ ท านายสมบัติและการเกิดปฏิกิริยาของอะตอมได้

4. การเขียนแผนภาพออร์บิทัลเชิงอะตอม อิเล็กตรอนสองตัวที่อยู่ในออร์บิทัลเดียวกันจะต้องมีสมบัติที่ไม่เหมือนกันเพราะมันจะมีแรง ผลักกันทางแม่เหล็กดังนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนลงในออร์บิทัลจะอยู่ในรูปแบบนี

5. พันธะเคมี คือ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมกับอะตอม หรือ ไอออนกับไอออน ภายในโมเลกุลหรือ ระหว่างโมเลกุลด้วยกันเอง เพื่อที่จะทาให้อะตอมนั้นๆ มีความเสถียรและ อย่างอิสระ

5.1. พันธะโควาเลนซ์ (Covalent bond) ็เกิดจากกาาแชร์อิเล็กตอรไปร่วมกันไม่มีอะตอมไหนที่จะต้องเสียอิเล็กตรอนไป

6. สภาพขวของโมเลกล ุโควาเลนต์ เกิดจากการที่อิเล็กตรอนมีการกระจายตัวกันอย่างไม่สม่ำเสมอ EN (Electronegativity) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของธาตุแต่ละชนิดใหเข้า ใกล้อะตอมของตัวเอง ถ้าดึงดูดได้ดีก็จะมีค่า EN มาก หากดึงดูดได้น้อยก็จะมีค่า EN น้อย

7. พันธะเคมี คือ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมกับอะตอม หรือ ไอออนกับ ไอออน ภายในโมเลกุลหรือระหว่างโมเลกุลด ้วยกันเอง เพื่อที่จะ ทาให ้อะตอมนั้น ๆ มีความเสถียรและ สามารถดำรงอยู่อย่างอิสระ ชนิดของพันธะที่ใช้ในการยึดเหนี่ยว พันธะไอออนิก ใช้ยึดเหนี่ยวระหว่างไอออนของโลหะกับไออนของโละหะ

8. พันธะโลหะ เป็นพันธะระหว่างอะตอมโลกหะ เกิดจากการที่อะตอมต่างๆของโลหะใช้เวเลนซ์อเล็กตรอนร่วมกัน