การคิดนอกกรอบที่จะนำพาไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างมีคุณค่า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การคิดนอกกรอบที่จะนำพาไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างมีคุณค่า by Mind Map: การคิดนอกกรอบที่จะนำพาไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างมีคุณค่า

1. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1.1. 1.ระบุปัญหาจาก 5W1H

1.2. 2.รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

1.3. 3.ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

1.4. 4.วาวแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

1.5. 5.ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงและแก้ไข

1.6. 6.นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

2. การใช้การวินิจฉัย นำไปสู่

2.1. กาารจดจำ

2.2. การแยกแยะ

2.3. ค้นหารูปแบบความคิด

3. วิธีคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์

3.1. 1.ฝึกคิดเชิงบวก

3.2. 2.ฝึกคิดย้อนศร

3.3. 3.ฝึกคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

3.4. 4.ฝึกคิดบนหลักของความเป็นจริง

3.5. 5.ฝึกคิดข้ามกล่องความรู้ คิดแนวข้าง

4. เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

4.1. การระดมสมอง

4.2. การสร้างความคิดใหม่

4.3. การปลูกฝังความกล้าที่จะทำสิ่งสร้างสรรค์

4.4. การตรวจสอบความคิด

5. ความคิดนอกกรอบ

5.1. เทคนิคต่างๆ

5.2. กลุ่มวิธีการ

5.2.1. นำไปสู่การแก้ปัญหา

5.3. พัฒนาทักษะการคิดสร้าสรรค์

5.3.1. ทางตรง

5.3.1.1. สอน/ฝึกอบรม

5.3.2. ทางอ้อม

5.3.2.1. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้