حجاب ترگل

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
حجاب ترگل by Mind Map: حجاب  ترگل

1. انعطاف بیشتر زن

1.1. گول خوردن

1.2. منطبق شدن با فضا

2. عامل حفظ غیرت

2.1. انواع غیرت

2.1.1. غیرت دینی

2.1.2. غیرت ملی

2.1.3. غیرت خانوادگی

2.2. مرد غیرت

2.3. زن نیاز به حمایت

3. ارزش بیشتر حفاظت بیشتر

3.1. زن زیبا تر

3.1.1. آسیب پذیری بیشتر

4. استحکام خانواده

4.1. خیانت

4.1.1. گفتاری شنیداری

4.1.2. لمسی

4.1.3. قدمی

4.1.4. بویایی

4.1.5. قلبی

4.1.6. امیزشی

4.1.7. دیداری

5. ازادی فکر

5.1. تمرکز

6. امنیت

6.1. امار تجاوز ها در غرب

6.2. رشد فعالیت زنان بعد انقلاب

7. رونمایی در خانه

7.1. وفاداری بیشتر مرد

8. سلامتی

8.1. سلامتی جسم

8.1.1. اضطراب

8.1.2. شهوت های کاذب

8.2. سلامتی فکر

8.2.1. افزایش التهاب جنسی

8.2.2. اختلالات روحی

9. عامل کنترل حرص

9.1. بدپوششی

9.1.1. افزون طلبی جنسی

10. فطرت

11. عامل حفظ حیا

11.1. دورکننده از پلیدی ها و زشتی ها

11.2. نه جز

11.2.1. یک جز در مردان

11.2.2. نه جز در زنان

12. پیشگیری از لحاظ قانونی

12.1. تجاوز

12.2. بارداری نامشروع

12.3. سقط جنین

13. پیشرفت علمی

13.1. امار کاهش تجاوزلت در مدارس غرب

13.2. دانشگاه های تفکیک جنسیتی در غرب

14. تفاوت زن و مرد

14.1. مرد جسمی

14.2. زن احساسی

15. شیفتگی زن و مرد

15.1. زن شکارچی

15.2. مرد شکار

16. ازادی اجتماعی

16.1. ازادی غربی

16.1.1. فساد و فحشا

16.1.2. زن وسیله لذت

16.2. ازادی اسلامی

16.2.1. امنیت

17. میراث ملی

17.1. کتب

17.2. اثار باستانی

18. چند همسری

18.1. بی بند باری

18.1.1. مردان تنوع طلب

19. بهترین پوشش

19.1. جلب توجه نباشد

19.2. آقایان مختص اقایان خانم ها مختص خانم ها

19.3. لباس اهل گناه نباشد

19.4. انگشت نما نباشد

19.5. زنان گردی صورت دستان از مچ بدون زیورالات

20. عامل توجه اساسی مرد به همسر

21. پوشیدگی بیشتر

21.1. رنگ سیاه

21.1.1. از نظر روانشناسی به معنای نه

21.1.2. ایجاد حس دوری

21.1.3. صامد پ غیر متحرک

21.2. رنگ سفید

21.2.1. ایجاد حس نزدیکی

21.2.2. جلادهنده چشم

21.2.3. جلب توجه

22. وجود پوشش در ادیان و تاریخ همه کشور ها