Chương 1: TỨ GIÁC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 1: TỨ GIÁC by Mind Map: Chương 1: TỨ GIÁC

1. Hình thang

1.1. Hình thang vuông

1.2. Hình thang cân

1.2.1. ĐN: hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau

1.2.2. TC: có 2 cạnh bên bằng nhau, 2 đường chéo bằng nhau

1.2.3. DH:

1.2.3.1. Hình thangcó 2 góc kề một đáy là hình thang cân

1.2.3.2. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân

2. Hình bình hành

2.1. ĐN: là tứ giác có các cạnh đối //

2.2. Tính chất

2.2.1. Các cạnh đối bằng nhau

2.2.2. Các góc đối bằng nhau

2.2.3. 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

2.3. DH

2.3.1. Tứ giác có các cạnh đối // là hbh

2.3.2. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hbh

2.3.3. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hbh

2.3.4. Tứ giác 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mói đường là hbh

2.3.5. Tứ giác có 2 cạnh đối // và bằng nhau là hbh

3. Hình chữ nhật

3.1. ĐN: là tứ giác có 4 góc vuông

3.2. Tính chất

3.2.1. 4 góc vuông

3.2.2. Các cạnh đối bằng nhau

3.2.3. Các cạnh đối //

3.2.4. Các góc đối bằng nhau

3.2.5. 2 đường chéo bằng nhau

3.2.6. 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

3.3. Dấu hiệu

3.3.1. Tứ giác có 3 góc vuông là hcn

3.3.2. Hình thang cân có 1 góc vuông là hcn

3.3.3. Hình bình hành có 1 góc vuông là hcn

3.3.4. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hcn

4. Hình thoi

4.1. ĐN: là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

4.2. Tính chất

4.2.1. 4 cạnh bằng nhau

4.2.2. 2 đường chéo vuông góc

4.2.3. Các cạnh đối bằng nhau

4.2.4. Các góc đối bằng nhau

4.2.5. 2 đường chéo là phân giác các góc

4.2.6. Các cạnh đối //

4.3. Dấu hiệu

4.3.1. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi

4.3.2. Hbh có 2 cạnh kề bằng nhau là hình thoi

4.3.3. Hbh có 1 đường chéo là phân giác của 1 góc là hình thoi

4.3.4. Hbh có 2 đường chéo vuông góc là hình thoi

5. Hình vuông

5.1. ĐN: là tứ giác có 4 góc vuông, 4 cạnh bằng nhau

5.2. Dấu hiệu

5.2.1. Hcn có 2 cạnh kề bằng nhau là hình vuông

5.2.2. Hcn có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông

5.2.3. Hcn có 1 đường chéo là phân giác của 1 góc là hình vuông

5.2.4. Hình thoi có 1 góc vuông là hình vuông

5.2.5. Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuông