สอบปลายภาควิชาโปรแกรทสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี น.ส. แพรวพรรณ เท้งศิริ เลขที่ 8 รหัส 51273 ให้นักศึกษ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สอบปลายภาควิชาโปรแกรทสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี น.ส. แพรวพรรณ เท้งศิริ เลขที่ 8 รหัส 51273 ให้นักศึกษาทำ my map ระบบบริหารสินค้าคงคลัง by Mind Map: สอบปลายภาควิชาโปรแกรทสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี น.ส. แพรวพรรณ เท้งศิริ เลขที่ 8 รหัส 51273 ให้นักศึกษาทำ my map ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

1. 1. การเตรียมฐานข้อมูล

1.1. รายชื􀃉อสินค้า

1.2. รายชือหน่วยนับ

1.3. รายชื􀃉อกลุ่มสินค้า

2. 2. การบันทึกยอดยกมาเริ่มต้นก่อนใช้ระบบ เป็นการบันทึกยอดยกมาของสินค้ คงคลัง หรือเรียกง่ายๆ ว่า "ยอดสต๊อคยกมา" เพื่อให้เริ่มทำการขายได้

3. 3. การบันทึกรายการในระบบบริหารสินค้าคลัง ได้แก่เอกสารทีมผลกับปริมาณ สินค้าคงคลัง นอกเหนือจากเอกสารซื้อ ขาย

4. 4. การพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อ การตรวจสอบรายการและเพื่อการวิเคราะห์