cách giả định về sự việc trong quá khứ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
cách giả định về sự việc trong quá khứ by Mind Map: cách giả định về sự việc trong quá khứ

1. Could have V3

1.1. bạn thừa khả năng để làm việc gì đó, nhưng bạn đã không làm/không thực hiện

1.1.1. ex: I could have cooked the lunch, but my mom didnt wanna

1.2. đưa ra quan điểm cá nhân về dự đoán sự việc xãy ra trong quá khứ

1.2.1. I could have lost my wallet on the way

2. should have V3

2.1. khuyên ai đó nên làm việc gì trong quá khứ

2.2. bạn nên làm gì đó trong quá khứ

2.3. ex: I should have studied the english skill in highschool

3. Shouldn't have V3

3.1. Việc gì đó đáng ra không nên làm, nhưng đã làm rôi

3.2. ex: I shouldn't have bought the shirt, when in the store, It looked great

4. would have V3

4.1. nói về những điều bạn muốn làm nhưng không thể làm hoặc đã không làm

4.2. ex: I would have studied the english skill, but I was lazzy