Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Agrarische activiteiten in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer by Mind Map: Agrarische activiteiten in
Activiteitenbesluit en Regeling
milieubeheer
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Agrarische activiteiten in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer

In deze LexLex vind je de wijzigingen in het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en andere besluiten naar aanleiding van de integratie van agrarische activiteiten in deze besluiten. Het gaat om de volgende twee publicaties: - Besluit van 14 sepetmber 2012, Staatsblad 2012 nr 441 en - Staatscourant van 25 oktober 2012 nr 21101. Met deze wijzigingen vindt uniformering plaats van de agrarische regelgeving door het samenvoegen van het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming.   Leeswijzer: De gewijzigde onderdelen van de besluiten zijn weergegeven. Het Activiteitenbesluit is als uitgangspunt genomen. Je ziet de gewijzigde afdelingen, paragrafen en artikelen. Bovendien zijn ze zo zoveel mogelijk in relatie tot elkaar geplaatst. Je kunt steeds de letterlijke wettekst en de artikelgewijze toelichting oproepen door op het pijltje te klikken. Uitzonderingen zijn met een rode vlag gemarkeerd. Een uitroepteken in een gele driehoek duidt op een bijzondere situatie. De artikelen uit de Activiteitenregeling zijn direct opgenomen bij de artikelen in het besluit zelf om de relatie helder te maken. Je kunt de artikelen uit de regeling makkelijk herkennen: ze zijn aangeduid met AR in een wit vlak.   Lex hoopt dat je snel thuis bent in de nieuwe wetgeving!   Alhoewel we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid deze LexLex hebben samengesteld, kan er onbedoeld toch een foutje in zijn geslopen. Het gebruik van deze informatie is voor eigen riscico. Foutje gezien? Meld het ons svp!

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

§ 6.1. Algemeen overgangsrecht

Nieuw lid aan art 6.1 toegevoegd mbt maatwerkvoorschriften

Wijziging art 6.2 lid 3 en 4

Nieuw art 6.2a mbt lozen buiten inrichtingen tgv agrarische activiteiten

Nieuw art 6.5a: mbt aanvraag vergunning Waterwet

§ 6.5. Overgangsrecht geluidhinder

Aanpassing art 6.12

Aanpassing art 6.13

§ 6.6. Overgangsrecht met betrekking tot slibvangputten en olieafscheiders

Wijziging art 6.17 lid 1

Nieuwe paragraaf 6.11a: Overgangsrecht mbt uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen

Nieuw art 6.22c

§ 6.13a. Overgangsrecht voor het opslaan en overslaan van goederen

Wijziging art 6.24a

Nieuwe paragraaf 6.13c Overgangsrecht mbt het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

Nieuw art 6.24c

Nieuwe paragraaf 6.13d Overgangsrecht mbt het opslaan van drijfmest

Nieuw art 6.24d

Nieuw: § 6.13e Overgangsrecht mbt telen of kweken van gewassen in een kas

Nieuwe artt 6.24e t/m 6.24n

Nieuw: § 6.13f Telen van gewassen in de open lucht

Nieuw art 6.24n

Nieuw: § 6.13g Overgangsrecht met betrekking tot de waterbehandeling voor agrarische activiteiten

Nieuw art 6.24o

Nieuw: § 6.13h Overgangsrecht met betrekking tot het behandelen van gewassen

Nieuw art 6.24p

Nieuw § 6.13i Overgangsrecht met betrekking tot composteren

Nieuw art 6.24q

Nieuw: § 6.13j Overgangsrecht met betrekking tot het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

Nieuwe artt 6.24r t/m 6.24v

§ 6.23. Overgangsrecht mbt het afleveren van vloeibare brandstof ...

Wijziging 6.34c

§ 6.29. Slotbepalingen

Wijziging art 6.43

Wijziging art 6.45: citeertitel aangepast

Bijlage

Bijlage 1 toegevoegd

AR Aanpassingen overgangsrecht

AR Nieuw art 6.5d: opslag van kuilvoer

AR Nieuw art 6.5e: situatie oprichting afgedekt mestbassin voor 1 juni 1987 (afwijking AR 3.67)

AR Nieuw art 6.5f: situatie oprichting mestbassin voor 1 juni 1987 en niet voorzien van afdekking (afwijking AR 3.67)

AR Nieuw art 6.5g: uitvoering bestaande mestbassins (afwijking AR 3.68)

AR Nieuw art 6.5h: keuring bestaande mestbassins zonder kwaliteitsverklaring (afwijking AR 3.69)

AR Nieuw art 6.5i: art 3.99 nvt op bestaande drukkamer en geen aaanpassing mogelijk is

AR Aanpassing art 6.10: nieuw l id dat saneringstermijn opslag brandstof in bovengrondse tanks verlengt tot 1 jan 2015

AR Aanpassing art 6.11: bovengrondse opslagtank voor vloeibare brandstoffen

AR Aanpassing art 6.16: citeertitel aangepast

Hoofdstuk 1. Algemeen

Aanpassing § 1.1.1. Begripsbepalingen

AR Aanpassing Afd 1.1. Begripsbepalingen : art 1.1

AR Aanpassing Afd 1.1. Begripsbepalingen : art 1.2

Wijziging artikel 1.2

Wijziging artikel 1.3a

Nieuw artikel 1.3b

Aanpassing artikel 1.4

Nieuwe artikelen 1.4a en 1.4b: toepassingsbereik agrarische activiteiten

Wijziging artikel 1.5

Aanpassing art 1.6: meer vrijstellingen lozingen

Aanpassing art 1.7 lid onderdeel c vervalt

Nieuw art 1.10a: meldingsplicht lozen agrarische activiteiten buiten inrichting

Aanpassing art 1.14

Aanpassing art 1.11: wetstechnisch plus mogelijkheid akoestisch onderzoek te eisen

Toevoegen van 3 artikelen in Afd 1.2 Melding: 1.18, 1.19 en 1.20

Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten

Aanpassing art 2.1. zorgplicht lozingen buiten inrichtingen

Aanpassing art 2.2. lozingen op of in bodem

Aanpassing art 2.3 emissiemetingen en normen

Aanpassing art 2.12: lozing op mestkelder mogelijk

Nieuw lid aan art 2.15 toegevoegd ivm emissieruimte glastuinbouw

Nieuw lid aan art 2.16 toegevoegd ivm uitzondering voor glastuinbouwbedrijf

Nieuwe leden aan 2.17 toegevoegd: geluidnormen agrarische activiteiten

Overgangsrecht 6.12

Aanpassing art 2.18 geluid: uitzonderingen nachtperiode en stomen grond bij derden

Nieuw lid art 2.20 maatwerk geluid

Overgangsrecht 6.13

Afdeling 2.4 Bodem/art 2.9

Dit artikel in het besluit is ongewijzigd; het artikel in de AR dat hiermee verband houdt is wel gewijzigd.

AR Nieuw lid 9 artikel 2.3: leden 1 t/m 8 nvt als art 3.65 lid 5 AR wordt toegepast

Hoofdstuk 3. Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor inrichtingen type c

Afdeling 3.1. Afvalwaterbeheer

Aanpassing art 3.2: toepassingsbereik par 3.3.1 lozen grondwater bij ontwatering

Aanpassing art 3.3 lozing hemelwater

Afdeling 3.3. Voorzieningen

§ 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, Vervallen: art 3.17 lid 3, AR Aanpassing art 3.17

§ 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen, Aanpassing art 3.23a: toepassingsbereik, Uitwendig wassen, Nieuw art 3.23b: grondslag voor regeling ivm bodemrisico, AR Nieuw art 3.27 lid 1: wassen boven een vloeistofdichte vloer of verharding, AR art 3.27 lid 2: uitzondering voor mobiel wassen, Nieuw art 3.23c: lozingsnormen, Uitzondering Art 6.17 vetafscheiders en slibvangputten, Nieuw art 3.24: eisen op/in bodem of in vuilwaterriool lozen, AR Nieuw art 3.27a: eisen aan zuiveringsvoorziening, AR Nieuw art 3.27b: eisen aan biologische zuiveringsvoorziening, Stallen, Nieuw art 3.25: juist stallen op verhard oppervlak

Afdeling 3.4 Opslaan van stoffen

Vernummering § 3.3.4 tot en met 3.3.7, Aanpassingen in § 3.4.3 opslaan van goederen (nwe nummering), Wijziging art 3.31 (§ 3.3.6 nwe nummering), Wijziging art 3.40, AR Aanpassing art 3.39, AR Aanpassing van wetstechnische aard in art 3.43, AR Aanpassing ivm vernummering in art 3.44, AR Vernummering 3.3.3. t/m 3.3.6 in 3.4.1. t/m 3.4.4

Nieuw: § 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, Art 3.45: toepassingsbereik, Art 3.46: Afstandseisen opslag agrarische bedrijfsstoffen, Art 6.24c:overgangsrecht mbt minimale afstanden tot geurgevoelige objecten als bedoeld in art 3.46 lid 1, Art 3.47 lid 1: Verbod op lozen in vuilwaterriool, Art 3.47 lid 2: Grondslag maatwerkvoorschrift om eerste lid nvt te verklaren, Art 3.47 lid 3: Lozen op/in bodem brengen is onder voorwaarden toegestaan, Art 3.48: regeling stelt eisen tbv verwaarloosbaar bodemrisico en voorkomen verontreiniging oppervlakteater, AR art 3.65: eisen aan opslag, AR art 3.65 lid 2 en 3: eisen aan tijdelijke opslag (>14 dagen en < half jaar): absorberende laag, AR art 3.65 lid 6: uitzondering voor kuilvoer, AR art 3.65 lid 7: leden 2 t/m 6 nvt op in folie verpakte veevoederbalen, AR art 3.65 lid 8: afwijkende eisen voor opslaan van pluimveemest, AR art 6.5d: overgangsrecht bestaande opslag kuilvoer, AR art 3.65 lid 4 en 5: eisen aan opslag > half jaar: oa vloeistofkerende voorziening, AR art 3.65 lid 6: uitzondering voor kuilvoer, AR art 3.65 lid 7: leden 2 t/m 6 nvt op in folie verpakte veevoederbalen, AR art 3.65 lid 8: afwijkende eisen voor opslaan van pluimveemest, AR art 6.5d: overgangsrecht bestaande opslag kuilvoer, AR art 3.65 lid 9: art 2.11 Besluit is nvt op het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, Art 3.49 : op onverhard oppervlak op min 5m oppervlaktewaterlichaam

Nieuw: § 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat, Art 3.50: toepassingsbereik, Art 3.51: afstandseisen, Art 3.50 lid 7: maatwerkvoorschrift om van lid 5 af te wijken, Art 6.24d: art 3.50 lid 1 t/m 3 onder voorwaarden nvt, Art 3.51 lid 10: maatwerkvoorschriften mbt geur, Art 3.52 onder a: grondslag voor regeling mbt emissies ammoniak, AR art 3.66 lid 1, AR art 3.67: afdekverplichting mestbassin, AR art 6.5e: overgangsrecht bassins met afdekking opgericht voor 1 juni 1987, AR art 6.5f: overgangsrecht bassin zonder afdekking opgericht voor 1 juni 1987, AR art 3.68: bassin en afdekking voldoen aan BRL 2342, AR art 6.5g: overgangsrecht bestaand bassin, AR art 3.69: keuringseisen, AR art 6.5h: overgangsrecht bestaand bassin zonder kwaliteitsverklaring, Art 3.52 onder b: grondslag voor regeling mbt verwaarloosbaar bodemrisico, AR art 3.66 lid 2, AR artikelen 3.67 t/m 3.69 van toepassing; zie hiervoor onder Besluit art 3.52 onder a en AR 3.66 lid 1. Let daarbij op overgangsrecht, AR art 3.70:vul- en zuigpunt boven lekbak

Nieuw: § 3.4.7 Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen, Art 3.53: toepassingsbereik, Art 3.54: grondslag voor regeling mbt geurhinder, AR art 3.71 lid 2: opslag in gesloten systeem, AR art 3.71 lid 3: grondslag voor maatwerkvoorschrift

Nieuw: Afdeling 3.5 Agrarische activiteiten

De agrarische activiteiten zijn in een aparte afdeling in hoofdstuk 3 geplaatst zodat de eisen ook gelden voor vergunningplichtige inrichtingen. Zodoende is er voor alle typen inrichtingen grote uniformiteit wat betreft eisen ten aanzien van deze activiteiten. Er zijn echter situaties waarbij niet kan worden afgezien van een toets in de vorm van een omgevingsvergunning. Dat geldt voor de reeds genoemde IPPCinrichtingen. Maar ook de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet ammoniak en veehouderij staan het van toepassing verklaren van algemene regels op vergunningplichtige inrichtingen in de weg.

§ 3.5.1 Telen of kweken van gewassen in een kas, Art 3.55: toepassingsbereik, Assimilatiebelichting, Art 3.56 lid 1: Assimilatiebelichting: eis van 98% reductie, Art 6.24e lid 1: overgangstermijn tot 1-1-2021 voor kas < 2.5000m2, Art 6.24e lid 2: In deze gevallen gelden voorschriften uit par. 1.5 Bijlage Besluit landbouw, Art 6.24f: art 3.56 lid 1 tot 1-1-18 nvt indien lichtscherm bovenzijde technisch niet mogelijk is, Art 6.24g: afwijking van art 3.56 lid 1: tot 1-1-17 is 95% lichtreductie onder voorwaarden toegestaan, Art 6.24i: art 6.24g is tot 1-1-13 nvt als voor 1-4-09 lichtscherminstallaties is aangebracht met min. 85% reductie, Art 6.24k: artt 3.56 tot en met 3.59 gelden tot 1-1-18 niet voor situaties met een vermogen van minder dan 20 Watt per m2, Art 3.57: >15.000 lux: 98% reductie, Art 6.24e lid 1: overgangstermijn tot 1-1-2021 voor kas < 2.5000m2, Art 6.24e lid 2: In deze gevallen gelden voorschriften uit par. 1.5 Bijlage Besluit landbouw, Art 3.58 lid 1: <15.000 lux: niet toegestaan tijdens nacht- / donkerteperiode, tenzij aan eis van reductie wordt voldaan, Art 6.24e lid 1: overgangstermijn tot 1-1-2021 voor kas < 2.5000m2, Art 6.24e lid 2: In deze gevallen gelden voorschriften uit par. 1.5 Bijlage Besluit landbouw, Art 6.24f lid 2: onderdeel b van lid 1 van art 3.58 tot 1-1-18 nvt als lichtscherm bovenzijde niet kan, Art 6.24h: afwijking van art 3.58. Geeft eisen die gelden tot 1-1-17 voor bedrijven die een 95%-scherm hebben, Art 6.24j: afwijking van art 3.58: tot 1-1-13 (!) afwijkende eisen voor inrichtingen zoals bedoeld in art 6.24i, Art 3.58 lid 2: Maatwerkvoorschrift mogelijk mbt afwijkend percentage als bedoeld in lid 1 onder b (nanacht), Art 6.24e lid 1: overgangstermijn tot 1-1-2021 voor kas < 2.5000m2, Art 6.24e lid 2: In deze gevallen gelden voorschriften uit par. 1.5 Bijlage Besluit landbouw, Art 3.59: eisen aan afscherming van de (zij)gevel van een permanente opstand, Art 6.24e lid 1: overgangstermijn tot 1-1-2021 voor kas < 2.5000m2, Art 6.24e lid 2: In deze gevallen gelden voorschriften uit par. 1.5 Bijlage Besluit landbouw, Lozingen, Art 3.60: eisen aan lozen hemelwaterafvoersysteem kas, Art 3.61: eisen aan lozen condenswater, Art 3.62: bepalingen mbt lozen afvalwater reinigen buitenkant kas, Art 3.63: lozen in oppervlaktewaterlichaam voor diverse situaties, Indien lozen ogv lid 1 is toegestaan gelden de volgende artikelen, Art 3.63 lid 4: indien lozen op vuilwaterriool niet volledig mogelijk is, Art 3.64 lid 4 onder a: eerst capaciteit riool volledig benutten, Art 3.63 lid 6: maatwerkvoorschrift mogelijk mbt lid 4 onder a, Art 3.64 lid 4 onder b: volgorde van lozen in regeling bepaald, AR art 3.74: volgorde van lozen, Art 3.63 lid 5: maatwerkvoorschrift/verordening andere volgorde dan in regeling is neergelegd (bedoeld in lid 4), Art 3.63 lid 7: artt 3.66 en 3.71 zijn van overeenkomstige toepassing, Art 3.64 lid 1: maatwerkvoorschrift mogelijk mbt voorkomen of beperken lozen drainagewater . Hiermee kan afgeweken worden van art 3.63 lid 1, 3, 6 of 7, Art 3.64 lid 1: art 2.2 lid 4 is van overeenkomstige toepassing, Art 3.64 lid 2: maatwerkvoorschrift mogelijk mbt voorkomen of beperken lozen drainwater . Hiermee kan afgeweken worden van art 3.63 lid 1, 3, 6 of 7, Art 3.64 lid 1: art 2.2 lid 4 is van overeenkomstige toepassing, Art 3.67 lid 2: maatwerkvoorschrift mogelijk mbt meten en registreren, Art 3.64: verbod op recircualtie drainwater dmv onderbemaling, Art 6.24l lid 1: art 3.64 nvt indien op 1-4-02 dmv onderbemaling werd gerecirculeerd, Art 6.24l lid 2: eisen die gelden als 6.24 lid 1 van toepassing is, Substraatteelt (in kas) art 3.65, Art 3.66: eisen aan lozen drainwater in een vuilwaterriool, Art 3.66 lid 5: regeling bepaalt de indeling van gewassen bedoeld in tabel 3.66, AR art 3.75: indeling van gewassen, Art 3.66 lid 6: bij regeling kunnen nadere eisen worden gesteld over berekening gehalte aan totaal stikstof, Art 3.66 lid 7: lid 2 en 3 zijn nvt indien totaal stikstof minder is dan 25kg, Art 3.66 lid 8: bij maatwerkvoorschrift kunnen lid 2 en 3 nvt worden verklaard, Art 2.2 is dan van overeenkomstige toepassing, Art 3.66 lid 9: lid 2, 3 en 4 zijn nvt als teeltoppervlak < 2.500 m2 is, Art 3.66 lid 10: doelmatige bemonstering mogelijk, Art 3.67 lid 1: meet- en registratieplicht, Art 3.67 lid 2: maatwerkvoorschrift mogelijk mbt meten en registreren, Art 3.67 lid 3: in regeling kunnen nadere eisen worden gesteld over meten etc bedoeld in lid 1, AR art 3.72: volumemeter, AR art 3.76: meet- en registratie eisen, AR art 3.76 lid 5: maatwerkvoorschrift mbt meten en registreren, Art 3.67 lid 4: bewaarplicht van 5 jaar voor metingen etc, Art 3.69: bij maatwerkvoorschrift kan andere wijze van meten en rapporteren worden voorgschreven, Art 3.68 lid 1: jaarlijkse rapportage door de teler, Art 3.68 lid 2: uitwerking verplichtingen in regeling, AR art 3.73: rapportage, AR Bijlage 6: modelrapportage, Art 3.69: bij maatwerkvoorschrift kan andere wijze van meten en rapporteren worden voorgschreven, Lozen grondgebonden teelt art 3.70, Art 3.71: gietwater, Art 3.71 lid 2: bij maatwerkvoorschrift kan lid 1 nvt worden verklaard, Art 3.71 lid 3: bij regeling worden maxima aan stikstof en fosfor vastgesteld, AR art 3.77: maximaal toegestane hoeveelheden aan totaal stikstof en fosfor, Art 3.71 lid 8: lid 1 en 6, onderdeel a, zijn nvt als teeltoppervlak minder is dan 2.500m2, Art 3.72 lid 1: meet- en registratieverplichtingen, Art 3.72 lid 2: maatwerkvoorschrift mogelijk mbt meten en registreren in geval van lozing in zowel riool als opp water, Art 3.72 lid 3: in regeling nadere regels over meten en berekenen, AR art 3.72: volumemeter, AR art 3.78: meet- en registratieverplichtingen, AR art 3.78 lid 5 en 6: maatwerkvoorschriften mbt mbt meten en registreren, Art 3.72 lid 4: bewaarplicht van 5 jaar voor metingen etc, Art 3.74: bij maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van bepalingen in art 3.72 en 3.73, Art 3.73 lid 1: jaarlijkse rapportage, Art 3.73 lid 2: uitwerking verplichtingen in regeling, AR art 3.73: rapportage, AR Bijlage 6: modelrapportage, Art 3.73 lid 3: bevoeg gezag kan verantwoording vragen mbt gegeven bedoeld in art 3.71 lid 4, Art 3.73 lid 4: bij maatwerkvoorschrift mbt verantwoording: aanvullende onderzoeksverplichtingen, Art 3.74: bij maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van bepalingen in art 3.72 en 3.73

§ 3.5.2 Telen en kweken van landbouwgewassen in een gebouw, anders dan in een kas, Art 3.75: toepassingsbereik, Art 3.76: bepalingen mbt lozen afvalwater bij de teelt van landbouwgewassen in schuren, gebouwen en schuurkassen, Art 3.77: afwijkende bepalingen voor witlofstronken en broei van bolgewassen

§ 3.5.3 Telen van gewassen in de open lucht, Art 3.78 toepassingsbereik, Art 3.78: teeltvije zone, Art 3.79/3.80: eisen aan teeltvrije zone, Art 3.79 lid 4: afwijking van lid 2: geen teeltvrije zone nodig langs greppels en droge sloten, Art 3.79 lid 6: afwijking op lid 5, Art 3.79 lid 7: uitzonderingen op lid 2 mbt boomgaarden voor hoogstamfruitbomen, biologische teelt of als een emissiescherm wordt gebruikt, AR art 3.79 eisen aan emissiescherm, Art 1.5 Uitzondering ivm Plantenziektenwet, Art 3.80: pakketten van driftbeperkende maatregelen voor verschillende gewassen, Art 3.80 lid 1: aardappelen, uien, bloembollen en –knollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten, en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen, Art 3.81 lid 1: teeltvrije zone bedraagt 500m in gebieden die zijn aangewezen in bijlage bij art 3 Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, AR art 3.80: hoogte vanggewas / eis aanlsuiting op kopakker, Art 3.80 lid 2: bloembollen en –knollen in de in bijlage 1 genoemde gebieden, Art 3.81 lid 2: bij maatwerkvoorschrift kan lid 2 van art 3.80 van toepassing worden verklaard bij permanente bollenteelt buiten de aangewezen gebieden, AR art 3.81: aanwijzing driftarme doppen, AR art 3.82: aanwijzing spuitdoppen, AR art 3.83: eis aan waarschuwingssysteem, Art 3.80 lid 3: in opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen, Art 3.80 lid 4: appelen, peren en overige pit- en steenvruchten, Art 3.80 lid 5: afwijking op lid 4, onderdeel a, Art 3.80 lid 6: grasland, graszaad, haver, rogge, spelt, teff, triticale, vlas, zomertarwe, wintertarwe, zomergerst en wintergerst, Art 3.80 lid 7: andere gewassen dan in lid 1 t/m 6 genoemd, Art 3.81 lid 3: talud >200cm breed: bij maatwerkvoorschrift kan smallere teeltvijezone worden vastgesteld, Art 3.81 lid 4: afwijken van 3.80 is mogelijk igv lozen in een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam. Bij maatwerkvoorschrift kan bredere teeltvrije zone worden bepaald, Art 1.5 Uitzondering ivm Plantenziektenwet, Art 3.82: braakliggend perceel: 50cm spuitvrije zone, Art 1.5 Uitzondering ivm Plantenziektenwet, Art 3.83: bepalingen mbt veldspuitapparatuur, Art 3.83 lid 1: verbod, tenzij wordt voldaan bepalingen onder a, b en c, Art 3.83 lid 9: lid 1, onderdelen a en c zijn niet van toepassing op een veldspuit als bedoeld in artikel 3.80, tweede lid, onderdeel a, onder 2°, of onderdeel b, onder 3°, Art 3.83 lid 10: in afwijking van lid 1, onderdeel c, kunnen bij regeling voor aan te wijzen driftarme doppen afwijkende hoogtes worden bepaald, Art 3.83 lid 2: keuringsverklaring en regeling wijst testmethouden aan mbt driftarme spuitkoppen, Zie ook art 6.24n, AR art 3.84: testmethode voldoet aan art 3.85 t/m 3.89, AR art 3.84 lid 2: gelijkwaardige testmethodes, AR artt 3.85 t/m 3.89: uitwerking testmethode, AR 3.90: eisen keuringsverklaring, Art 3.83 lid 3: eisen aan gebruik, Zie ook art 6.24n, Art 3.83 lid 5: regeling stelt eisen aan drukregistratievoorzieining, Zie ook art 6.24n, AR art 91: eisen drukregistratievoorziening, Art 3.83 lid 4: afwijking mbt art 3.80 lid 4, onderdeel c, onder 5 als spuitdruk lager is dan 5 bar, Zie ook art 6.24n, Art 3.83 lid 6: bepalingen mbt windsnelheden vanaf 5 m per sec, Art 3.83 lid 7: werveldop of werkdruk > 5 bar is verboden, Art 3.83 lid 8: lid 1 t/m 6 zijn niet van toepassing op gewasbeschermingsmiddelen met een overkapte beddenspuit, Art 6.24n: art 3.83 lid 3 t/m 5 treedt in werking op 1-1-2017, Art 1.5 Uitzondering ivm Plantenziektenwet, Art 3.84: gebruik van meststoffen bij teelt in open lucht, Art 3.85 lid 1: binnen teeltvrij zone worden geen meststoffen gebruikt, Art 3.85 lid 2: afwijking op lid 1 in gevallen als in teeltvrije zone alleen gras wordt geteeld, Art 3.85 lid 7: lid 2 is niet van toepassing op de gebieden zoals bedoeld in de bijlage bij art 3 Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, Art 3.85 lid 3: afwijking op lid 1 mbt pleksgewijs bemesten van een vanggewas dat aan eisen regeling voldoet, Art 3.85 lid 7: lid 3 is niet van toepassing op de gebieden zoals bedoeld in de bijlage bij art 3 Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, Art 3.85 lid 4: eisen bij gebruik korrel- of poedervormige meststoffen, Art 3.85 lid 5: eisen mbt gebruik bladmeststoffen, Art 3.85 lid 6: situatie waarin emissiescherm verplicht is, Art 3.85 lid 8: braakliggend land: 50cm, Art 3.86: lozen bij buitenteelt in potten en containers, Art 3.87: bepalingen mbt lozen afvalwater in oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een vuilwaterriool als gevolg van de teelt van gewassen in substraat, Art 3.87 lid 2: eisen lozingen op een niet-doorlatende ondergrond, Art 3.87 lid 3: afwijking op lid 2, Art 3.87 lid 5: afwijkingen op lid 2 en 3, Art 3.87 lid 4: overstort (niet-doorlatende ondergrond), Art 3.87 lid 6: lozing teelt op doorlatende ondergrond, Art 3.87 lid 7: maatwerkvoorschrift mbt meststoffen teelt aarbeienplanten, Art 3.87 lid 8: afwijking mbt druppelsysteem, Art 3.87 lid 9: maatwerkvoorschrift mbt drainagewater, Art 3.88: bepalingen teelt gewassen op stellingen of in gotensystemen, Art 3.88 lid 1: opvang drainagewater en hergebruik, Art 3.88 lid 2: maatwerkvoorschrift kan bepalen dat hergebruik niet nodig is

§ 3.5.4 Waterbehandeling voor agrarische activiteiten, Art 3.89: toepassingsbereik, Art 3.90: eisen aan afvalwater van omgekeerde osmose of ionenwisselaars, Art 3.90 lid 2: lozingsverbod vuilwaterriool, Art 3.90 lid 3: maatwerkvoorschrift om lid 2 nvt te verklaren, Art 3.90 lid 4: lozing in oppervlaktewaterlichaam, Art 3.90 lid 4: bij maatwerkvoorschrift/verordening kunnen hogere gehaltes worden bepaald dan in lid 4 genoemd, Art 3.90 lid 5: doelmatige bemonstering, Art 3.91: ontijzeren van grondwater, Art 3.91 lid 1 en 2: eisen en afstanden, Art 3.91 lid 3: doelmatige bemonstering

§ 3.5.5 Aanmaken en transporteren via vaste leidingen en installaties van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen, Art 3.92 toepassingsbereik, Art 3.93: vullen van spuitapparatuur, Art 3.94: aanmaken in een inrichting op een (vaste) locatie, Art 3.94 onder a en b: regeling stelt eisen tbv verwaarloosbaar bodemrisico cq voorkomen/beperken verontreiniging grondwater, AR art 3.92 lid 2: vaste leidingen bovengronds, AR art 3.92 lid 3: mengsels aanmaken in speciaal vaatwerk, AR art 3.92 lid 4: aanmaken boven bodembeschermende voorziening, AR art 3.92 lid 5: morsingen direct opruimen, Art 3.94 onder c: regeling stelt eisen mbt voorkomen/beperken risico's omgeving, AR art 3.93 lid 2: pompen ed niet in directe verbinding met drinkwaterleiding, AR art 3.93 lid 3: onderbreektank, Art 3.95: verbod om reinigingswater van apparatuur die bedoeld is voor het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen te lozen in het vuilwaterriool.

§ 3.5.6 Het behandelen van gewassen, Art 3.96 toepassingsbereik, dompelbaden en douche-installaties, Art 3.97: verbod afvalwater in vuilwaterriool te lozen, Art 3.98 regeling stelt eisen mbt verwaarloosbaar bodemrisicio, AR art 3.94 lid 2 t/m 4: eisen aan dompelbad, gedompelde producten ed, AR art 3.94 lid 5: buitenopslag tegen inregenen beschermd, AR art 3.94 lid 6: maatwerkvoorschrift, spoelen van fusten en verpakkingsmateriaal, Art 3.100: eisen aan lozen afvalwater tgv spoelen van fusten en verpakkingsmateriaal waarin landbouwgewassen zijn opgeslagen, spoelen van gewassen bij agrarische activiteiten, Art 3.102: eisen aan afvalwater van spoelen van landbouwgewassen, Art 3.102 lid 9: lid 2 t/m 4 zijn nvt op spoelen van prei en asperges, Art 3.102 lid 10: In geval van een niet "aangewezen opp water" kan bij maatwerkvoorschrift aanvullende eisen aan spoelproces worden gesteld, Art 3.103: spoelen van bloembollen met spoelmachine: tbv verwaarloosbaar bodemriscio voldoen aan eisen regeling, sorteren en transporteren van gewassen die niet uitsluitend of in hoofdzaak afkomstig zijn van activiteiten van derden, Art 3.105: eisen aan sorteren en transporteren

§ 3.5.7 Composteren, Art 3.106 toepassingsbereik, Art 3.107: Regelmatig omzetten composteringshoop en max 50% hulpstoffen, Art 3.106 lid 2: art 3.107 t/m 3.109 gelden niet voor composteren tot 3 kubieke meter, Art 3.108: afstandseisen tot geurgevoelige objecten, Art 3.108 lid 3: maatwerkvoorschriften mbt geur, Art 3.106 lid 2: art 3.107 t/m 3.109 gelden niet voor composteren tot 3 kubieke meter, Art 6.24q: art 3.108 lid 1 geldt niet voor bestaande situaties waarbij composteren op een kortere afstand plaatsvindt dan de eis, Art 3.109: composteren moet tbv verwaarloosbaar bodemrisico voldoen aan regeling, Art 3.106 lid 2: art 3.107 t/m 3.109 gelden niet voor composteren tot 3 kubieke meter, AR art 3.95: eisen aan composteren, Art 3.110: min. 5m afstand tot insteek oppervlaktewaterlichaam

§ 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, Art 3.111: toepassingsbereik, Houden van landbouwhuisdieren, Art 3.111 lid 2: Artt 3.113 t/m 3.126 zijn nvt op inrichtingen met beperkt aantal dieren en kinderboerderijen, Art 3.112 lid 1: berekening ammoniakemissie, Artt 3.113 en 3.114: toetsingskader uit de Wet ammoniak en veehouderij, Art 3.112 lid 2: bepaling voor de toepassing van art 3.114, Art 6.24r: referentiekaders mbt veranderingen die ogv artt 3.113 en 3.114 mogen plaatsvinden, Voorkoming of beperking geurhinder, Waarden en afstanden voor dieren met geuremissiefactor, Art 3.115 lid 1: oprichten, uitbreiden of wijzigen alleen toegestaan indien waarden niet worden overschreden, Art 3.115 lid 2: uitzonderingen op lid 1, Art 3.118: art 3.115 t/m 3.117 zijn nvt als er bij verordening andere waarden of afstanden zijn vastgesteld, Art 3.116 lid 1 en 2: minimumafstanden tot geurgevoelig object e.d., Art 3.116 lid 3: uitzonderingen, Art 3.118: art 3.115 t/m 3.117 zijn nvt als er bij verordening andere waarden of afstanden zijn vastgesteld, Afstanden voor dieren zonder geuremissiefactor, Art 3.117: minimumafstanden tussen geurgevoelige objecten en dierenverblijven, Art 3.117 lid 2: uitzondering als aantal dieren gelijk blijft en afstanden niet afnemen, Art 3.118: art 3.115 t/m 3.117 zijn nvt als er bij verordening andere waarden of afstanden zijn vastgesteld, Eigen gemeentelijk geurbeleid, Art 3.118: situatie waarin een gemeenteraad eigen geurbeleid heeft vastgelegd in een verordening, Art 3.119 lid 1: afstandscriteria tussen gevel verblijf en gevel geurgevoelig object, Art 3.119 lid 2 uitzonderingen op lid 1, Meet- en registratieverplichtingen, Art 3.120: maandelijkse registratie dieren per diersoort, Art 3.121: wijze van meten geurbelasting en bepalen afstanden, Art 6.24s lid 1: referentiesituatie, Art 6.24s lid 2: uitzondering op lid 1 mbt afstanden, Realiseren verwaarloosbaar bodemrisico, Art 3.122: tbv verwaarloosbaar bodemrisico voldoen aan de eisen uit regeling, AR art 3.96: vloer dierenverblijf is tenminste vloeistofkerend uitgevoerd, Voorkomen emissies naar de lucht/algemeen, Art 3.123: eisen aan huisvestingssyteem, Art 3.124: In geval van luchtwassysteem gelden eisen artt 3.125 en 3.126, Art 3.125 lid 1: eisen mbt verwerkingscapaciteit luchtwassysteem, Art 3.125 lid 2: regeling schrijft voor hoe capaciteit wordt bepaald, AR art 3.97 lid 1: voor vastleggen capaciteit is een opleveringsverklaring in inrichting aanwezig, AR art 3.97 lid 2: gegevens die in opleveringsverklaring moeten zijn opgenomen, Art 3.125 lid 3: regeling stelt eisen mbt evenredige verdeling stallucht door het systeem, AR art 3.98 lid 2: doorstroomoppervlak vh luchtkanaal, AR art 3.98 lid 3: min 3m afstand tussen ventilatoren en filterpakket, AR art 3.98 lid 4: afstand is 1m als ventilatoren na filterpakket zijn geplaatst, AR art 3.98 lid 5: bepaling mbt meten afstand, Elektronisch monitoringssysteem, Art 3.125 lid 4: verplicht elektronisch monitoringssysteem, Art 6.24t, lid 1: art 3.125, lid 4 geldt niet tot 1-1-16 op bestaande luchtwassystemen zonder monitorsysteem, Art 6.24t lid 2: tot 1-1-16 gelden voor genoemde situaties artt 6.24u en 6.24v, Art 6.24u: wekelijks te registreren gegevens, Art 6.24v: uitvoeren meting emissiereductie binnen 18mnd, Art 3.125 lid 5: regeling stelt eisen aan systeem en bepaalt te registreren parameters, Art 3.125 lid 6: direct maatregelen treffen als parameters worden overschreden, AR art 3.99 lid 1 en 2: te registreren parameters, AR art 6.5i: overgangsrecht. Art 3.99 is nvt op bestaande drukkamers die niet aangepast kunnen worden, AR art 3.99 lid 3: waswater voorzien van debietmeting en alarmering, AR art 6.5i: overgangsrecht. Art 3.99 is nvt op bestaande drukkamers die niet aangepast kunnen worden, AR art 3.99 lid 4: bewaarplicht van 5 jaar voor registraties, AR art 6.5i: overgangsrecht. Art 3.99 is nvt op bestaande drukkamers die niet aangepast kunnen worden, AR art 3.100 lid 1: meetvoorziening aanwezig, AR art 3.100 lid 2: spuiwater: elektromagnetische flowmeter, AR art 3.100 lid 3: 1x 6mnd kalibreren elektrodes, AR art 3.100 lid 4: bewijzen kalibraties 5 jaar bewaren, Art 3.125 lid 7: gedragsvoorschriften moeten worden opgesteld die aan eisen regeling voldoen, AR art 3.101: punten die in gedragsvoorschriften aangegeven moeten worden, Art 3.126 lid 1: verbod op lozen van spuiwater (percolaat) afkomstig van luchtwasyssteem in vuilwaterriool, Art 3.126 lid 3: afwijking lid 1 bij maatwerkvoorschrift, Art 3.126 lid 3: art 2.2 is van overeenkomstige toepassing, Art 3.126 lid 2: lozen spuiwater (percolaat) in bodem in bepaalde gevallen toegestaan, Reinigen en ontsmetten dierenverblijven, Art 3.127 lid 2: eisen aan lozen in vuilwaterriool, Art 3.127 lid 3: eisen aan lozen op of in de bodem, Bereiden van brijvoer, Art 3.128: bereiden van brijvoer voldoet aan eisen regeling, AR art 3.102: bereiden van brijvoer vindt plaats in een gesloten ruimte, Wassen en spoelen bij melkwinning, Art 3.129: eisen aan afvalwater afkomstig van het wassen en spoelen van melkwininstallaties

Hoofdstuk 4. Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten; niet geldend voor inrichtingen type c met uitzondering van de in artikel 1.4, derde lid, onderdeel b tot en met e genoemde activiteiten

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

§ 4.1.1. Opslaan van gevaarlijke stoffen ..., Wijziging art 4.1, AR Aanpassing art 4.1: expliciet gemaakt dat het om vaste kunstmeststoffen gaat, AR Aanpassing art 4.2: gewasbeschermingsmiddelen en biociden ipv bestrijdingsmiddelen, AR Aanpassing art 4.10 lid 5: verduidelijking, AR Nieuw art 4.10b: opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in verpakkingen ihkv agrarische activiteiten

§ 4.1.7. Opslaan van vaste kunstmeststoffen, Wijziging art 4.17

AR § 4.1.3.1 Opslaan vloeibare brandstof ea, AR Nieuw lid 6 in art 4.13: uitzondering, AR Aanpassing art 4.18: vulpunt kan ook buiten de lekbak zijn gesitueerd, AR Nieuw art 4.19a en 4.19b: opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in tanks ihkv agrarische activiteiten

Afdeling 4.3. Activiteiten met betrekking tot hout en kurk

Nieuw lid 4 Art 4.21: voor lid 1 en 2 geldt voor mechanische bewerkingen van hout of kurk een ondergrens van 3 m3 per jaar

Afdeling 4.4. Activiteiten met betrekking tot kunststof

Nieuw lid 4 Art 4.27: voor lid 1 en 2 geldt voor mechanische bewerkingen van kunststof of kunststofproducten een ondergrens van 3 m3 per jaar

Afdeling 4.5 Activiteiten mbt metaal

Aanpassing art 4.52: aanpassing verwijzing ivm nieuwe opzet van par 3.3.2

Afdeling 4.8. Overige activiteiten

§ 4.8.1 Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen, Art 4.103g: toepassingsbereik, Art 4.103h: tbv realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voldoen aan eisen regeling, Art 4.104: bepalingen mbt afvalwater, Art 4.104a:onverpakt vlees, Art 4.104a lid 3: mogelijkheid om bij maatwerkvoorschrift lozen zonder vetafscheider en slibvangput toestaan, Art 2.2 lid 4 is van overeenkomstige toepassing, Art 4.104b: transportmiddelen dieren, Art 4.104c: werktuigen waarin gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen zijn toegepast, Art 4.104d: veegwagens en vuilniswagens, AR Aanpassing opschrift § 4.8.1. Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen, AR Nieuw art 4.104i en 4.104j: inwendig reinigen van bv spuitapparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen voor agrarische activiteiten zijn toegepast

Aanpassingen in andere besluiten

Aanpassingen in Bor (Artikel II)

Aanpassing art 2.2a

Wijziging art 2.4

Wijziging art 5.13b

Wijziging art 6.19

Aanpassing Bijlage 1

Aanpassing art 25 Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Artikel III)

Aanpassing artikel 1.2 Besluit lozen buiten inrichtingen (Artikel IV)

Toevoeging nieuw artikel 6.1c aan Waterbesluit (Artikel V)

Besluit milieueffectrapportage: aanpassen cat 14 van Onderdeel D, Bijlage (Artikel VI)

Vervangen van citeertitel in diverse besluiten (Artikel VII)

Vervangen <<Lozingenbesluit>> in div besluiten (Artikel VIII)

Aanpassen datum in vs 2.6.8 Bijlage Besluit landbouw (Artikel IX)

Treedt in werking met terugwerkende kracht t/m 1 juni 2011 (artikel XIII)

Overgangsrecht mbt verleende omgevingsvergunning (artikel X)

Artikel 196 van het Mijnbouwbesluit vervalt (Artikel XI)

Intrekken besluiten (Artikel XII)

Inwerkingtreding (Artikel XIII)

Aanpassingen in andere regelingen op grond van wijziging AR (Stcrt 2012 nr 21101)

Aanpassing Regeling bodemkwaliteit: keuren mestbassins

Aanpassing Regeling omgevingsrecht: aanwijzen categorieën OBM

Aanpassing Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Aanpassing Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

Aanpassing Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

Aanpassing Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer

Aanpassing Regeling geluid milieubeheer

Aanpassing Regeling lozen buiten inrichtingen

Regelingen die worden ingetrokken