Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Agrarische activiteiten in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer by Mind Map: Agrarische activiteiten in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Agrarische activiteiten in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer

In deze LexLex vind je de wijzigingen in het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en andere besluiten naar aanleiding van de integratie van agrarische activiteiten in deze besluiten. Het gaat om de volgende twee publicaties: - Besluit van 14 sepetmber 2012, Staatsblad 2012 nr 441 en - Staatscourant van 25 oktober 2012 nr 21101. Met deze wijzigingen vindt uniformering plaats van de agrarische regelgeving door het samenvoegen van het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming.   Leeswijzer: De gewijzigde onderdelen van de besluiten zijn weergegeven. Het Activiteitenbesluit is als uitgangspunt genomen. Je ziet de gewijzigde afdelingen, paragrafen en artikelen. Bovendien zijn ze zo zoveel mogelijk in relatie tot elkaar geplaatst. Je kunt steeds de letterlijke wettekst en de artikelgewijze toelichting oproepen door op het pijltje te klikken. Uitzonderingen zijn met een rode vlag gemarkeerd. Een uitroepteken in een gele driehoek duidt op een bijzondere situatie. De artikelen uit de Activiteitenregeling zijn direct opgenomen bij de artikelen in het besluit zelf om de relatie helder te maken. Je kunt de artikelen uit de regeling makkelijk herkennen: ze zijn aangeduid met AR in een wit vlak.   Lex hoopt dat je snel thuis bent in de nieuwe wetgeving!   Alhoewel we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid deze LexLex hebben samengesteld, kan er onbedoeld toch een foutje in zijn geslopen. Het gebruik van deze informatie is voor eigen riscico. Foutje gezien? Meld het ons svp!

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

§ 6.1. Algemeen overgangsrecht

§ 6.5. Overgangsrecht geluidhinder

§ 6.6. Overgangsrecht met betrekking tot slibvangputten en olieafscheiders

Nieuwe paragraaf 6.11a: Overgangsrecht mbt uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen

§ 6.13a. Overgangsrecht voor het opslaan en overslaan van goederen

Nieuwe paragraaf 6.13c Overgangsrecht mbt het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

Nieuwe paragraaf 6.13d Overgangsrecht mbt het opslaan van drijfmest

Nieuw: § 6.13e Overgangsrecht mbt telen of kweken van gewassen in een kas

Nieuw: § 6.13f Telen van gewassen in de open lucht

Nieuw: § 6.13g Overgangsrecht met betrekking tot de waterbehandeling voor agrarische activiteiten

Nieuw: § 6.13h Overgangsrecht met betrekking tot het behandelen van gewassen

Nieuw § 6.13i Overgangsrecht met betrekking tot composteren

Nieuw: § 6.13j Overgangsrecht met betrekking tot het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

§ 6.23. Overgangsrecht mbt het afleveren van vloeibare brandstof ...

§ 6.29. Slotbepalingen

Bijlage

AR Aanpassingen overgangsrecht

Hoofdstuk 1. Algemeen

Aanpassing § 1.1.1. Begripsbepalingen

Wijziging artikel 1.2

Wijziging artikel 1.3a

Nieuw artikel 1.3b

Aanpassing artikel 1.4

Nieuwe artikelen 1.4a en 1.4b: toepassingsbereik agrarische activiteiten

Wijziging artikel 1.5

Aanpassing art 1.6: meer vrijstellingen lozingen

Aanpassing art 1.7 lid onderdeel c vervalt

Nieuw art 1.10a: meldingsplicht lozen agrarische activiteiten buiten inrichting

Aanpassing art 1.11: wetstechnisch plus mogelijkheid akoestisch onderzoek te eisen

Toevoegen van 3 artikelen in Afd 1.2 Melding: 1.18, 1.19 en 1.20

Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten

Aanpassing art 2.1. zorgplicht lozingen buiten inrichtingen

Aanpassing art 2.2. lozingen op of in bodem

Aanpassing art 2.3 emissiemetingen en normen

Aanpassing art 2.12: lozing op mestkelder mogelijk

Nieuw lid aan art 2.15 toegevoegd ivm emissieruimte glastuinbouw

Nieuw lid aan art 2.16 toegevoegd ivm uitzondering voor glastuinbouwbedrijf

Nieuwe leden aan 2.17 toegevoegd: geluidnormen agrarische activiteiten

Aanpassing art 2.18 geluid: uitzonderingen nachtperiode en stomen grond bij derden

Nieuw lid art 2.20 maatwerk geluid

Afdeling 2.4 Bodem/art 2.9

Dit artikel in het besluit is ongewijzigd; het artikel in de AR dat hiermee verband houdt is wel gewijzigd.

Hoofdstuk 3. Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor inrichtingen type c

Afdeling 3.1. Afvalwaterbeheer

Afdeling 3.3. Voorzieningen

Afdeling 3.4 Opslaan van stoffen

Nieuw: Afdeling 3.5 Agrarische activiteiten

De agrarische activiteiten zijn in een aparte afdeling in hoofdstuk 3 geplaatst zodat de eisen ook gelden voor vergunningplichtige inrichtingen. Zodoende is er voor alle typen inrichtingen grote uniformiteit wat betreft eisen ten aanzien van deze activiteiten. Er zijn echter situaties waarbij niet kan worden afgezien van een toets in de vorm van een omgevingsvergunning. Dat geldt voor de reeds genoemde IPPCinrichtingen. Maar ook de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet ammoniak en veehouderij staan het van toepassing verklaren van algemene regels op vergunningplichtige inrichtingen in de weg.

Hoofdstuk 4. Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten; niet geldend voor inrichtingen type c met uitzondering van de in artikel 1.4, derde lid, onderdeel b tot en met e genoemde activiteiten

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.3. Activiteiten met betrekking tot hout en kurk

Afdeling 4.4. Activiteiten met betrekking tot kunststof

Afdeling 4.5 Activiteiten mbt metaal

Afdeling 4.8. Overige activiteiten

Aanpassingen in andere besluiten

Aanpassingen in Bor (Artikel II)

Aanpassing art 25 Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Artikel III)

Aanpassing artikel 1.2 Besluit lozen buiten inrichtingen (Artikel IV)

Toevoeging nieuw artikel 6.1c aan Waterbesluit (Artikel V)

Besluit milieueffectrapportage: aanpassen cat 14 van Onderdeel D, Bijlage (Artikel VI)

Vervangen van citeertitel in diverse besluiten (Artikel VII)

Vervangen <<Lozingenbesluit>> in div besluiten (Artikel VIII)

Aanpassen datum in vs 2.6.8 Bijlage Besluit landbouw (Artikel IX)

Overgangsrecht mbt verleende omgevingsvergunning (artikel X)

Artikel 196 van het Mijnbouwbesluit vervalt (Artikel XI)

Intrekken besluiten (Artikel XII)

Inwerkingtreding (Artikel XIII)

Aanpassingen in andere regelingen op grond van wijziging AR (Stcrt 2012 nr 21101)