Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

∫∫∫ การอินทิเกรต ∫∫∫ by Mind Map: ∫∫∫  การอินทิเกรต  ∫∫∫
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

∫∫∫ การอินทิเกรต ∫∫∫

8. การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะ

2. การอินทิเกรตโดยใช้สูตร

สูตร 1 ∫ du = u + C

สูตร 2 ∫ au(x) dx = a ∫ u(x) dx เมื่อ a เป็นค่าคงที่

สูตร 3 ∫ (u+v) dx = ∫ u dx + ∫ v dx

สูตร 4 ∫ U

1. อินทิกรัลไม่จำกัดเขต

จะกล่าวว่า F(x) เป็น ปฏิยานุพันธ์ ของ f(x) เทียบกับ x ถ้า d/dx F(x) = f(x) ทุกๆ x ในโดเมน

ข้อสังเกต

3. การอินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปร

4. การอินทิเกรตทีละส่วน

5. การหาอินทิกรัลของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

6. การอินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปรให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

7. การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย