Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

∫∫∫ การอินทิเกรต ∫∫∫ by Mind Map: ∫∫∫  การอินทิเกรต  ∫∫∫
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

∫∫∫ การอินทิเกรต ∫∫∫

8. การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะ

2. การอินทิเกรตโดยใช้สูตร

สูตร 1 ∫ du = u + C

สูตร 2 ∫ au(x) dx = a ∫ u(x) dx เมื่อ a เป็นค่าคงที่

สูตร 3 ∫ (u+v) dx = ∫ u dx + ∫ v dx

สูตร 4 ∫ U

1. อินทิกรัลไม่จำกัดเขต

จะกล่าวว่า F(x) เป็น ปฏิยานุพันธ์ ของ f(x) เทียบกับ x ถ้า d/dx F(x) = f(x) ทุกๆ x ในโดเมน

ข้อสังเกต

1. ถ้า F(x) เป็นปฏิยานุพันธ์อันหนึ่งของ f(x) เทียบกับ x แล้ว F(x)+C เมื่อ C เป็นค่าคงที่ใดๆ จะเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f(x) ด้วย

2. ถ้า F(x) เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f(x) แล้วปฏิยานุพันธ์อื่นๆ จะอยู่ในรูป F(x)+C โดยที่ C เป็นค่าคงที่

3. ปฏิยานุพันธ์ของ f(x) จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ∫ f(x) dx นั่นคือ ∫ f(x) dx = F(x) + C

3. การอินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปร

4. การอินทิเกรตทีละส่วน

5. การหาอินทิกรัลของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

6. การอินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปรให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

7. การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย