KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI Ở ĐỨC VÀ Ý NGHĨA CỦA LÝ THUYẾT

LSHTKT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI Ở ĐỨC VÀ Ý NGHĨA CỦA LÝ THUYẾT by Mind Map: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI Ở ĐỨC VÀ Ý NGHĨA CỦA LÝ THUYẾT

1. CHỦ NGHĨA TỰ DO MỚI Ở ĐỨC

1.1. Giới thiệu sơ lược

1.1.1. Xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ hai

1.1.2. Phê phán chủ nghĩa độc tài dân tộc, ủng hộ mạnh mẽ quan điểm tự do

1.1.3. Nhiều tư tưởng KT nhằm khôi phục lại chủ nghĩa tự do

1.1.4. “Lý thuyết về nền kinh tế thị trường xã hội’’ - Muller-Armach - 1946.

1.1.5. Giám đốc cục kinh tế trong khu vực kinh tế hợp nhất vùng Mỹ - Anh

1.2. Nội dung

1.2.1. Nhận diện

1.2.1.1. Quyền tự do cá nhân

1.2.1.2. Công bằng xã hội

1.2.1.3. Chính sách chống biến động chu kỳ

1.2.1.4. Chính sách tăng trưởng

1.2.1.5. Chính sách cơ cấu

1.2.1.6. Sự tuân thủ cạnh tranh

1.2.2. Trong mô hình kinh tế thị trường xã hội, cạnh tranh và nhà nước giữ vai trò quan trọng.

1.2.2.1. Cạnh tranh: có hiệu quả là một nhân tố trung tâm trong hệ thống kinh tế.

1.2.2.1.1. Chức năng cơ bản

1.2.2.2. Nhà nước: Chính phủ cần can thiệp vào những nơi có cạnh tranh không hiệu quả, ở nơi cần phải bảo vệ và thúc đẩy cạnh tranh có hiệu quả

1.2.2.2.1. Nội dung

1.2.2.2.2. Ý nghĩa

1.3. Ý nghĩa

1.3.1. Đưa nước Đức từ một nước thua trận trong chiến tranh thế giới thứ hai trở thành một cường quốc kinh tế.

1.3.2. Thực hiện được 2 mục tiêu: tự do cá nhân và đoàn kết xã hội. . Đặc biệt ở Đức “kết hợp nguyên tắc tự do với nguyên tắc cân bằng xã hội trên tập thể”

1.3.3. Thúc đẩy tăng trưởng, khắc phục các khuyết tật của thị trường để sử dụng nó như là phương tiện chủ yếu để đi tới công bằng xã hội.

1.3.4. Là cơ sở lý luận để hình thành các chính sách kinh tế có “mục tiêu gắn các sáng kiến tự do trong nền kinh tế cạnh tranh với sự tiến bộ được đảm bảo bằng chính sự thể hiện của nó trên thị trường.”

1.3.5. Nâng cao vai trò của nhà nước trong nền kinh tế:

1.3.6. Tạo ra cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người trong việc hưởng các quyền và lợi ích thông qua sự quản lý của Nhà nước.

1.3.7. Là một nơi để chúng ta có thể học tập kinh nghiệm để hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta.