CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU by Mind Map: CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

1. Môi trường toàn cầu là gì?

1.1. Lực lượng và điều kiện bên ngoài ranh giới

1.2. Ảnh hưởng tới khả năng giành và tận dụng các nguồn lực

1.3. Môi trường tác nghiệp

1.3.1. nhà cung cấp

1.3.1.1. cung ứng đầu vào

1.3.1.2. khi vị thế mặc cả mạnh

1.3.1.2.1. tăng giá yếu tố đầu vào

1.3.1.3. khi tổ chức ở vị thế mặc cả mạnh

1.3.1.3.1. chi phí thấp, chất lượng cao

1.3.1.4. sử dụng nguồn lực toàn cầu

1.3.1.4.1. mua, sản xuất linh kiện từ nước ngoài

1.3.1.4.2. giảm chi phí, cải thiện chất lượng

1.3.2. nhà phân phối

1.3.2.1. bán hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức khác cho khách hàng

1.3.2.2. lớn hơn, nhiều quyền lực

1.3.2.2.1. yêu cầu giảm giá hàng hóa dịch vụ

1.3.3. khách hàng

1.3.3.1. cá nhân, nhóm mua hàng hóa, dịch vụ

1.3.3.2. đáp ứng nhu cầu của khách hàng

1.3.3.2.1. thành công

1.3.4. đối thủ cạnh tranh

1.3.4.1. tổ chức hàng hóa tương tự có thể so sánh

1.3.4.2. cạnh tranh cao

1.3.4.2.1. giá giảm

1.3.4.2.2. giảm doanh thu, lợi nhuận

1.3.4.3. đối thủ cạnh tranh tiềm năng

1.3.4.3.1. không có mặt

1.3.4.3.2. có nguồn lực để gia nhập

1.3.4.3.3. ngăn chặn đối thủ cạnh tranh tiềm năng

1.4. Môi trường tổng quát

1.4.1. Lực lượng kinh tế

1.4.1.1. lãi suât

1.4.1.2. lạm phát

1.4.1.3. thất nghiệp

1.4.1.4. tăng trưởng kinh tế

1.4.1.5. tác động đến sức khỏe và sự thịnh vượng của quốc gia hoặc nền kinh tế khu vực

1.4.2. Lực lượng công nghệ

1.4.2.1. kết quả của những thay đổi trong công nghệ

1.4.2.2. thúc đẩy tiến bộ công nghệ

1.4.3. Lực lượng văn hóa xã hội

1.4.3.1. cấu trúc xã hội

1.4.3.2. văn hóa quốc gia

1.4.4. Lực lượng nhân khẩu học

1.4.4.1. kết quả của những thay đổi

1.4.4.1.1. tuổi tác

1.4.4.1.2. giới tính

1.4.4.1.3. nguồn gốc sắc tộc

1.4.4.1.4. chủng tộc

1.4.4.1.5. khuynh hướng tình dục

1.4.4.1.6. tầng lớp xã hội

1.4.5. Lực lượng chính trị và pháp lý

1.4.5.1. kết quả của những thay đổi trong luật pháp và quy định

1.4.5.1.1. cắt giảm sự can thiệp của nhà nước vào ngành

1.4.5.1.2. tư nhân hóa tổ chức

1.4.5.1.3. bảo vệ môi trường

2. Môi trường toàn cầu đang thay đổi

2.1. quá trình toàn cầu hóa

2.1.1. vốn con người

2.1.2. vốn tài chính

2.1.3. vốn tài nguyên

2.1.4. vốn chính trị

2.2. rào càn thương mại & đầu tư suy giảm

2.2.1. thuế xuất nhập khẩu

2.2.2. học thuyết thương mại tự do

2.2.2.1. mở rộng thị trường hàng hóa, dịch vụ

2.2.2.2. cho phép mua bán trên phạm vi toàn cầu

2.3. vai trò của văn hóa quốc gia

2.3.1. giá trị, chuẩn mực văn hóa

2.3.2. thuần phong mỹ tục