LÀM VIỆC HIỆU QUẢ HƠN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LÀM VIỆC HIỆU QUẢ HƠN by Mind Map: LÀM VIỆC HIỆU QUẢ HƠN

1. PHÂN TÍCH

1.1. Bản thân

1.1.1. 1. Mình đã làm tốt hơn ngày hôm qua chưa?

1.1.2. 2. Mình đã học được điều gì mới hơn chưa?

1.2. Người xung quanh

1.2.1. 1. Người ta làm việc thế nào mà hiệu quả thế

1.2.2. 2. Người ta có những kinh nghiệm gì

1.2.3. 3. Mình đem so với người ta thì như thế nào

1.2.3.1. Yếu hơn: để học hỏi, biết mình cần phải cố gắng thật nhiều

1.2.3.2. Mạnh hơn: Khuyến khích bản thân, không sn tiêu cực

2. GHI CHÚ

2.1. Why:

2.1.1. Tại sai phải ghi cái đó

2.1.2. Nó có cần thiết trong hiện tại

2.1.3. Nó có cần thiết trong tương lai

2.2. How

2.2.1. Bằng cách nào

2.2.2. Công cụ là gì

2.2.3. Cái nào hiệu quả nhất

2.2.4. Có cần kết hợp các phương phái để hiệu quả hơn

2.3. What

2.3.1. Ghi cái j đây

2.3.2. Trọng tâm của cái cần ghi là gì

2.3.3. Thế nào để dễ xem lại

2.3.4. Phương pháp thống nhất là gì?

3. LÊN KẾ HOẠCH

4. THỰC HIỆN