Bùi Mạnh Cường

Bùi Mạnh Cường

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bùi Mạnh Cường by Mind Map: Bùi Mạnh Cường

1. 3A

1.1. An Toàn

1.2. Ấn Tượng

1.3. Ảnh Hưởng

2. slogan

2.1. Nếu không có hãy tạo ra

3. câu nói bắt buộc phải nhớ

3.1. Mỗi 1 lần nói chuyền là 1 lần giao tiếp

3.2. Mỗi 1 lần giao tiếp là 1 cơ hội

3.3. Mỗi 1 cơ hội có phải là cơ may hay không thì đó là do chính bạn

4. Lắng nghe

4.1. Nghe - Lắng nghe - Biết nghe

4.2. Trí - Thể - Tâm

4.3. Thiên - Địa -Nhân