ไตรภูมิพระร่วง ๓๑ ภพภูมิ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ไตรภูมิพระร่วง ๓๑ ภพภูมิ by Mind Map: ไตรภูมิพระร่วง ๓๑ ภพภูมิ

1. อรูปภูมิ ๔

1.1. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ

1.2. อากิญจัญญายตนภูมิ

1.3. วิญญาณัญจายตนภูมิ

1.4. อากาสานัญจาตนภูมิ

2. รูปภูมิ ๑๖

2.1. จตุตถฌานภูมิ ๗

2.1.1. สุทธาวาสภูมิ ๕

2.1.1.1. อกนิฏฐา

2.1.1.2. สุทัสสา

2.1.1.3. อตัปปา

2.1.1.4. อวิหา

2.1.1.5. สุทัสสา

2.1.2. เวทหัปผลา

2.1.3. อสัญญูีสัตตา

2.2. ปฐมฌานภูมิ ๓

2.2.1. ปาริสัชชา

2.2.2. ปุโรหิตา

2.2.3. มหาพรหมา

2.3. ทุติยฌานภูมิ ๓

2.3.1. ปริตตาภา

2.3.2. อัปปมาณาภา

2.3.3. อาภัสสรา

2.4. ตติยฌานภูมิ ๓

2.4.1. ปริตตาสุภา

2.4.2. อัปปามาสุยา

2.4.3. สุภาติยพร

3. กามภูมิ ๑๑

3.1. เทวภูมิ ๖

3.1.1. ปรินิมมิดวสวัสดีภูมิ

3.1.2. นิมมานรดีภูมิ

3.1.3. ดุสิตาภูมิ

3.1.4. ยามาภูมิ

3.1.5. ดาวดึงสาภูมิ

3.1.6. จาตุมหาราชิกาภูมิ

3.2. มนุษย์ภูมิ ๑

3.3. อบายภูมิ ๔

3.3.1. นิรยภูมิ

3.3.2. เปรตติภูมิ

3.3.3. อสุรกายภูมิ

3.3.4. เดรัจฉานภูมิ

3.3.4.1. อปทติรัจฉาน

3.3.4.2. ทวิปทติรัจฉาน

3.3.4.3. จตุปทติรัจฉาน

3.3.4.4. พหุปทติรัจฉาน