Tiến trình trở thành nhà thiết kế UX/UI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiến trình trở thành nhà thiết kế UX/UI by Mind Map: Tiến trình trở thành nhà thiết kế UX/UI

1. Lý Thuyết

1.1. 30 ngày

1.2. Tư duy thiết kế

1.3. Trào lưu nghệ thuật

1.4. Color

1.5. Nguyên lý bố cục

1.6. micro typography

2. Tập vẽ tay: tôi có thể vẽ trong 30 ngày

3. Học công cụ

3.1. 1 tuần

3.2. AI

3.3. PTS

3.4. Adobe muse

3.5. Adobe experience

4. Thử việc

5. Tập luyện mỗi ngày