การจำแนกเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกเทคโนโลยี by Mind Map: การจำแนกเทคโนโลยี

1. เทคโนโลยีที่ใช้เก็บข้อมูล

1.1. ภาพถ่ายทางอากาศ

1.2. กล้องดิจิทัล

1.3. กล้องถ่ายวิดิทัศน์

2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

2.1. เทปแม่เหล็กจานแม่เหล็ก

2.2. จานแสงหรือจานเลเซอร์

2.3. บัตรเอทีเอ็ม

3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

3.1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

3.2. ซอฟแวร์

4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล

4.1. เครื่องพิมพ์

4.2. จอภาพ

4.3. พลอตเตอร์

5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจำทำสำเนาเอกสาร

5.1. เครื่องถ่ายเอกสาร

5.2. ไมรโครฟิล์ม

5.3. เครื่องถ่าย

6. เทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดสดหรือสื่อสารข้อมูล

6.1. ระบบโทรคมนาคมต่างๆ

6.1.1. เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง