CHƯƠNG 6: HOẠCH ĐỊNH, CHIẾN LƯỢC VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 6: HOẠCH ĐỊNH, CHIẾN LƯỢC VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH by Mind Map: CHƯƠNG 6: HOẠCH ĐỊNH, CHIẾN LƯỢC VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

1. Khái niệm

1.1. Hoạch định

1.1.1. xác định, lựa chọn mục tiêu và phương hướng phù hợp

1.2. Chiến lược

1.2.1. nhóm các quyết định và hành động

1.2.2. giúp đạt mục tiêu tổ chức

2. Bản chất

2.1. thiết lập, khám phá vị thế ở thời điểm hiện tại

2.2. trạng thái tương lai mong muốn

2.3. đưa công ty đi lên

2.4. Tại sao hoạch định lại quan trọng

2.4.1. cung cấp phương hướng, mục đích

2.4.2. khiến các nhà quản trị tham gia ra quyết định

2.4.3. đảm bảo đi theo cùng 1 hướng

2.4.4. kiểm soát các nhà quản trị

3. Các cấp bậc

3.1. cấp công ty

3.2. cấp đơn vị hoặc bộ phận kinh doanh

3.3. cấp chức năng

4. Các cấp bậc và loại hình hoạch định

4.1. kế hoạch cấp công ty

4.1.1. các quyết định quản trị cấp cao

4.1.2. sứ mệnh, chiến lược, cấu trúc tổng thể công ty

4.2. chiến lược cấp công ty

4.2.1. ngành, thị trường quốc gia dự định cạnh tranh

4.3. kế hoạch cấp đơn vị kinh doanh

4.3.1. quyết định của các nhà quản trị bộ phận

4.3.2. mục tiêu dài hạn

4.3.3. chiến lược, cấu trúc tổng thể của bộ phận

4.4. kế hoạch cấp chức năng

4.4.1. nhà quản trị cấp chức năng

4.4.2. mục tiêu đề xuất

4.4.3. đạt được mục tiêu cấp đơn vị kinh doanh

4.5. chiến lược cấp chức năng

4.5.1. cải thiện khả năng từng chức năng

4.5.2. gia tăng giá trị hàng hóa và dịch vụ

4.6. Hoạch định ở cả 3 cấp độ phải nhất quán

5. Thời hạn của kế hoạch

5.1. kế hoạch dài hạn

5.1.1. 5 năm trở lên

5.1.2. mục tiêu, chiến lược cấp công ty

5.2. kế hoạch trung hạn

5.2.1. 1-5 năm

5.2.2. mục tiêu, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

5.2.3. mục tiêu, chiến lược cấp chức năng

5.3. kế hoạch ngắn hạn

5.3.1. 1 năm trở xuống

5.3.2. mục tiêu, chiến lược cấp chức năng

5.4. kế hoạch cuốn chiếu

5.4.1. kéo dài trong nhiều năm

5.4.2. cập nhật và sửa đổi hàng năm

5.5. kế hoạch thường trực

5.5.1. ra quyết định được lập trình

5.6. kế hoạch sử dụng 1 lần

5.6.1. ra quyết định không được lập trình

6. Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức

6.1. Định nghĩa bản chất của tổ chức

6.1.1. ai là khách hàng?

6.1.2. nhu cầu của khách hàng?

6.1.3. làm sao để thỏa mãn nhu cầu khách hàng?

6.2. Thiết lập các mục tiêu chính

6.2.1. thách thức

6.2.2. khả thi

6.3. Xây dựng chiến lược

6.3.1. Phân tích SWOT

6.3.1.1. điểm mạnh (S)

6.3.1.2. điểm yếu (W)

6.3.1.3. cơ hội (O)

6.3.1.4. nguy cơ (T)

7. Xây dựng chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

7.1. Chi phí thấp

7.1.1. giảm chi phí xuống thấp hơn chi phí đối thủ

7.2. Khác biệt hóa

7.2.1. phân biệt sản phẩm của tổ chức với đối thủ

7.2.1.1. thiết kế sản phẩm

7.2.1.2. chất lượng

7.2.1.3. dịch vụ sau bán

7.3. Chi phí thấp tập trung

7.3.1. phục vụ 1 phân khúc thị trường

7.3.2. chi phí thấp nhất phân khúc đó

7.4. Khác biệt hóa tập trung

7.4.1. phục vụ 1 phân khúc thị trường

7.4.2. khác biệt nhất phân khúc đó

8. Xây dựng chiến lược cấp công ty

8.1. tập trung vào 1 ngành đơn lẻ

8.1.1. tái đầu tư lợi nhuận

8.1.2. củng cố vị thế ngành hiện tại

8.2. tích hợp theo chiều dọc

8.2.1. ngược theo chiều dọc

8.2.1.1. mở rộng ngành sản xuất đầu vào

8.2.2. xuôi theo chiều dọc

8.2.2.1. mở rộng ngành sử dụng, phân phối hoặc bán sản phẩm công ty

8.3. đa dạng hóa

8.3.1. đa dạng hóa có liên quan

8.3.2. đa dạng hóa không có liên quan

8.4. mở rộng quốc tế

8.4.1. chiến lược toàn cầu

8.4.1.1. bán sản phẩm ở mỗi thị trường quốc gia

8.4.2. chiến lược đa nội địa

8.4.2.1. tùy chỉnh các sản phẩm theo các điều kiện quốc gia

8.4.3. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG QUỐC TẾ

8.4.3.1. nhập khẩu và xuất khẩu

8.4.3.1.1. ít rủi ro

8.4.3.2. cấp phép và nhượng quyền

8.4.3.2.1. cấp phép

8.4.3.2.2. nhượng quyền

8.4.3.3. liên minh chiến lược và kinh doanh

8.4.3.3.1. tập hợp, chia sẻ nguồn lực với nhau

8.4.3.3.2. chia sẻ lợi ích, rủi ro

8.4.3.4. công ty con 100% vốn nước ngoài

8.4.3.4.1. đắt đỏ

8.4.3.4.2. nhận tất cả lợi ích, rủi ro

8.4.3.4.3. lợi nhuận tiềm năng cao

8.4.3.4.4. toàn quyền kiểm soát hoạt động

9. Hoạch định và thực thi chiến lược

9.1. Phân bổ trách nhiệm

9.2. Soạn thảo các kế hoạch chi tiết

9.3. Thiết lập thời gian biểu

9.4. Phân bổ các nguồn lực