Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ฟิสิกส์ by Mind Map: ฟิสิกส์
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

วัตถุแ็ข็งเกร็ง

โมเมนต์ความเฉื่อย,ทฤษฎีแกนขนาน,ทฤษฎีแกนตั้งฉาก

การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงที่,สมการการหมุน

ทอร์ก

งานและกำลัง

โมเมนตัมเชิงมุม,การดล,หลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

พลังงานจลน์เชิงมุม

การกลิ้ง