ฟิสิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ฟิสิกส์ by Mind Map: ฟิสิกส์

1. การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

1.1. วัตถุแ็ข็งเกร็ง

1.1.1. วัตถุแข็งที่มีระยะระหว่างชิ้นมวลคงที่ตลอดการเคลื่อนที่

1.1.2. การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

1.1.2.1. การเลื่อนที่

1.1.2.2. การหมุน

1.1.2.3. การกลิ้ง

1.1.2.4. การหมุนส่าย

1.2. โมเมนต์ความเฉื่อย,ทฤษฎีแกนขนาน,ทฤษฎีแกนตั้งฉาก

1.2.1. โมเมนต์ความเฉื่อย

1.2.1.1. คือ คุณสมบัติในการต้านการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุ

1.2.2. ทฤษฎีแกนขนาน

1.2.2.1. คือ โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนใดๆ ที่ขนานกับแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล มีค่าเท่ากับโมเมนต์รอบแกนเซนทรอยด์บวกกับผลคูณของมวลกำลังสองของระยะห่างระหว่างแกนทั้งสอง

1.2.3. ทฤษฎีแกนตั้งฉาก

1.3. การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงที่,สมการการหมุน

1.3.1. ขจัดเชิงมุม

1.3.1.1. วัตถุเคลื่อนครบ1รอบ ได้ขจัดเชิงมุม

1.3.2. ความเร็วเชิงมุม

1.3.2.1. คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของขจัดเชิงมุมในเวลาt

1.3.3. ความเร่งเชิงมุม

1.3.3.1. คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเชิงมุมในเวลาt

1.4. ทอร์ก

1.4.1. คือ แรงที่ทำให้เกิดการหมุนเป็นแรงคู่ควบ

1.5. งานและกำลัง

1.5.1. งาน

1.5.1.1. มีค่าเท่ากับทอร์กคูณขจัดเชิงมุม

1.5.2. กำลัง

1.5.2.1. มีค่าเท่ากับทอร์กคูณความเร็วเชิงมุม

1.6. โมเมนตัมเชิงมุม,การดล,หลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

1.6.1. โมเมนตัมเชิงมุม

1.6.1.1. คือ ผลคูณของโมเมนตัมเิชิงเส้นกับรัศมี

1.6.2. การดล

1.6.2.1. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

1.6.3. หลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

1.6.3.1. คือ เมื่อผลรวมของทอร์กเท่ากับศูนย์ แล้วโมเมนตัมของวัตถุก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

1.7. พลังงานจลน์เชิงมุม

1.7.1. ขณะที่วัตถุหมุนรอบแกนหมุนใดๆ ชิ้นมวลจะมีพลังงานจลน์เนื่องจากการหมุน

1.8. การกลิ้ง

1.8.1. คือ การรวมกันของการเคลื่อนที่แบบย้ายต่ำแหน่งกับการหมุน

1.8.2. พลังงานจลน์การกลิ้ง

1.8.2.1. เกิดจากพลังงานจลน์การย้ายตำแหน่งรวมกับพลังงานจลน์การหมุน

1.8.3. แรงเสียดทานการกลิ้ง