Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ฟิสิกส์ by Mind Map: ฟิสิกส์
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

วัตถุแ็ข็งเกร็ง

วัตถุแข็งที่มีระยะระหว่างชิ้นมวลคงที่ตลอดการเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง, การเลื่อนที่, การหมุน, การกลิ้ง, การหมุนส่าย

โมเมนต์ความเฉื่อย,ทฤษฎีแกนขนาน,ทฤษฎีแกนตั้งฉาก

โมเมนต์ความเฉื่อย, คือ คุณสมบัติในการต้านการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุ

ทฤษฎีแกนขนาน, คือ โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนใดๆ ที่ขนานกับแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล มีค่าเท่ากับโมเมนต์รอบแกนเซนทรอยด์บวกกับผลคูณของมวลกำลังสองของระยะห่างระหว่างแกนทั้งสอง

ทฤษฎีแกนตั้งฉาก

การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงที่,สมการการหมุน

ขจัดเชิงมุม, วัตถุเคลื่อนครบ1รอบ ได้ขจัดเชิงมุม

ความเร็วเชิงมุม, คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของขจัดเชิงมุมในเวลาt

ความเร่งเชิงมุม, คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเชิงมุมในเวลาt

ทอร์ก

คือ แรงที่ทำให้เกิดการหมุนเป็นแรงคู่ควบ

งานและกำลัง

งาน, มีค่าเท่ากับทอร์กคูณขจัดเชิงมุม

กำลัง, มีค่าเท่ากับทอร์กคูณความเร็วเชิงมุม

โมเมนตัมเชิงมุม,การดล,หลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

โมเมนตัมเชิงมุม, คือ ผลคูณของโมเมนตัมเิชิงเส้นกับรัศมี

การดล, เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

หลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม, คือ เมื่อผลรวมของทอร์กเท่ากับศูนย์ แล้วโมเมนตัมของวัตถุก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

พลังงานจลน์เชิงมุม

ขณะที่วัตถุหมุนรอบแกนหมุนใดๆ ชิ้นมวลจะมีพลังงานจลน์เนื่องจากการหมุน

การกลิ้ง

คือ การรวมกันของการเคลื่อนที่แบบย้ายต่ำแหน่งกับการหมุน

พลังงานจลน์การกลิ้ง, เกิดจากพลังงานจลน์การย้ายตำแหน่งรวมกับพลังงานจลน์การหมุน

แรงเสียดทานการกลิ้ง