คีโตน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คีโตน by Mind Map: คีโตน

1. สูตรโครงสร้าง

1.1. ชื่อหมู่ฟังก์ชัน

1.1.1. คาร์บอนิล

2. การอ่านชื่อ

2.1. อ่านตามIUPAC

2.1.1. ลงท้ายด้วย -one

2.2. ตัวอย่าง

2.2.1. propanone

2.2.2. 2-pentanone

2.2.3. 3-hexnone

3. สมบัติ

3.1. มีขั้ว

3.1.1. สภาพขั้วแรงกว่าเอสเทอร์แต่น้อยกว่าแอลดีไฮด์

3.2. ละลายน้ำได้เฉพาะ propanone

3.3. ไม่นำไฟฟ้า

3.4. จุดเดือด จุดหลอมเหลว

3.4.1. ค่อนข้างต่ำ

3.4.2. เพิ่มตามมวลโมเลกุล

4. ประโยชน์

4.1. propanone

4.1.1. ชื่อสามมัญ

4.1.1.1. แอซีโตน

4.1.2. ลักษณะ

4.1.2.1. ของเหลวใส

4.1.2.2. กลิ่นอ่อนๆ

4.1.2.3. ระเหยง่าย

4.1.2.4. ละลายน้ำได้ดี

4.1.3. เป็นตัวทำละลายพลาสติกและแลกเกอร์

5. ข้อควรระวัง

5.1. propanone

5.1.1. หากสูดดมปริมาณมาก

5.1.1.1. อาการ

5.1.1.1.1. มึนงง

5.1.1.1.2. ซึม

5.1.1.1.3. หมดสติ

5.1.2. มีความไวไฟมาก

6. ปฏิกิริยา

6.1. 1

6.1.1. 1

6.1.2. 1

6.1.3. 11

6.1.4. 1

6.2. 2

6.2.1. 2

6.2.2. 2

6.2.3. 22

6.2.4. 2