Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chat by Mind Map: Chat

1. Danh sách user online

1.1. Vùng hiển thị user đang online

1.1.1. User hiển thị gồm avatar + họ tên của user + trạng thái

1.1.1.1. click vào user thì hiển thị 1 cửa sổ nhỏ

1.1.1.1.1. Hiển thị tên user & trạng thái

1.1.1.1.2. Dấu 3 chấm

1.1.1.1.3. Khung chat

1.1.2. Hover vào user hiển thị avatar + họ tên user + trạng thái + phòng ban của user

1.2. Vùng hiển thị group đã tạo của user

1.2.1. group hiển thị mặc định tên group 1

1.2.1.1. click vào từng group sẽ ra 1 cửa sổ nhỏ bên dưới

1.2.1.1.1. Hiển thị tên group

1.2.1.1.2. Dấu 3 chấm

1.2.1.1.3. Khung chat

2. Nút tìm kiếm

2.1. Tìm kiếm group hoặc user

3. Nút cài đặt

3.1. Tạo group

3.2. Âm thanh tin nhắn

3.3. Tin nhắn mới bật lên

3.4. Cài đặt trang thái

4. Đóng danh sách user

5. Trang quản trị