Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ACCOUNT by Mind Map: ACCOUNT

1. ĐK/ĐN

1.1. Đk qua email

1.2. Xác thực tk qua email

1.2.1. Điền thông tin

1.2.2. Đăng nhập

1.2.3. Quên mk

2. QL User

2.1. Tạo/thêm/sửa/xóa NV/phòng ban

2.1.1. Thêm bằng excel

2.1.1.1. Họ tên

2.1.1.2. Email

2.1.2. NV nhận email thông báo

2.1.2.1. NV xác thực điền thông tin

2.1.3. Link riêng cho công ty/ phòng ban

2.2. Phân quyền

2.2.1. ACC tổng

2.2.1.1. Xem các bc của acc chi nhánh

2.2.2. ACC chi nhánh

2.2.2.1. Xem báo cáo

2.2.3. ACC quản lý

3. Phân quyền

4. Thông báo gợi ý GP

4.1. Đánh giá KQ

4.2. Nhận định điểm có thể cải thiện

4.3. Link GP

5. Tạo KS

5.1. KS mẫu

5.1.1. Xem KS

5.1.1.1. Tên, mô tả

5.1.1.2. Xem trước KS

5.1.1.3. Báo cáo KS

5.1.2. SD KS mẫu

5.1.2.1. Tên

5.1.2.1.1. k đc sửa tên

5.1.2.1.2. Thêm tiêu đề phụ

5.1.2.2. Tuần suất

5.1.2.2.1. ngày/tuần/tháng

5.1.2.2.2. Ngày BĐ; Ngày KT

5.1.2.3. Đối tượng thực hiện KS

5.1.2.3.1. Cả C.Ty

5.1.2.3.2. Nhiều phòng ban

5.1.2.3.3. 1 NV

5.1.2.3.4. Up email nhân viên

5.1.2.3.5. Gửi link KS

5.1.2.4. Đối tượng xem KS

5.1.2.4.1. nhiều phòng ban

5.1.2.4.2. nhiều nhân viên

5.1.2.4.3. cả cty

5.1.2.5. tình trạng hoàn thành

5.1.2.5.1. KS 1 lần

5.1.2.5.2. Ngày

5.1.2.5.3. Tuần/tháng

5.2. KS riêng

5.2.1. Kho

5.2.1.1. tạo ks

5.2.1.1.1. tạo các mục như ks mẫu

5.3. Coppy KS

5.3.1. vào KS kết thúc

5.3.1.1. tạo mới

6. Xem BC SS tương quan ngành

6.1. Dựa trên kết quả KS

7. ĐK mua gói VNS

7.1. Chọn goi

7.1.1. Thanh toán

7.2. ghi nhận lịch sử thanh toán

7.3. Thời hạn sd gói đã mua

8. Xem BC Kết quả

9. Tương tác với admin

10. QL KS

10.1. Trạng thái

10.1.1. Đã kết thúc

10.1.1.1. Ks đến/quá hạn, kết thúc,chạy xong

10.1.1.2. Phân quyền xem Bc

10.1.1.3. Tải BC

10.1.1.4. xem GP gợi ý riêng của ACC

10.1.1.5. Bật lại KS khi muốn

10.1.2. Nháp

10.1.2.1. Đã setup chưa đến ngày

10.1.2.2. KS riêng chưa chạy ngay

10.1.3. Đang chạy

10.1.3.1. các ks đang chạy

10.1.3.2. SL người

10.1.3.2.1. Đã th/ được giao

10.1.3.2.2. SL người đã hoàn thành khảo sát/số người được giao khảo sát

10.1.3.3. Nút nhắc nhở NV chưa th

10.1.3.3.1. Hệ thống tự động gửi email cho NV

10.1.3.4. Ds NV chưa thực hiện 1 KS cụ thể

10.1.3.5. Nút thêm đối tượng thực hiện

10.1.3.6. Tạm dừng, xóa KS

10.2. Tạm dừng KS- bật lại khi muốn