ชุมชนหมู่บ้านวัดหลวง และ วัดทับทิม ต.ท่าบัวอ.โพทะเล จ.พิจิตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ชุมชนหมู่บ้านวัดหลวง และ วัดทับทิม ต.ท่าบัวอ.โพทะเล จ.พิจิตร by Mind Map: ชุมชนหมู่บ้านวัดหลวง และ วัดทับทิม ต.ท่าบัวอ.โพทะเล จ.พิจิตร

1. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของชุมชน

1.1. เนื่องจาก อ.โพทะเล ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพ ทำการเกษตร ทำสวน ผลผลิตที่ได้หลักๆ คือ ข้าวเปลือก บางครัวเรือนก็จะนำมาสีกินเอง หรือขายให้กับพ่อค้าคนกลาง รองลงมาคือ มะนาว เป็นต้น

1.2. ในชุมชนจะมีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีภาระใดๆต้องจัดการ มาร่วมมือกันทำไม้กวาดทางมะพร้าว และไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อนำเงินที่ได้มาพัฒนาชุมชน

1.3. มีหลวงพ่อเงินทรงยืน หลวงพ่อทันใจ หลวงพ่อขาว หลวงพ่อเกตุ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง

2. วัฒนธรรม

2.1. มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลทางพุทธศาสนาทั่วไป เช่น ตักบาตรเทโว ประเพณีสงการนต์

3. วิทยาศาสตร์

3.1. เทคโนโลยีเข้าไม่ถึง

4. ปัญหา

4.1. ยาเสพติดภายในชุมชน พอออกจากสถานที่กักขังก็มาทำแบบเดิม ปัจจุบันส่งกันแบบเห็นกับตา

4.2. การทำการเกษตรต้องการใช้น้ำจำนวนมาก ปัจจุบันแห้งแล้งต้องลงทุนซื้อเครื่องสูบบ่อบาดาล

4.3. เกิดอุบติเหตุบ่อย ทางไม่ดี

5. การเมือง

5.1. สืบทอดรุ่นสู่รุ่น เช่นสมัยที่แล้วพ่อเป็น สมัยต่อมาลูกเป็น มีแต่คนเดิมๆบริหาร

5.2. มีการซื้อเสียงกันเกิดขึ้น

6. เศรษฐกิจ

6.1. ผลผลิตราคาตกต่ำ แต่ของใช้ราคาสูงขึ้น

6.2. ในหมู่บ้านทุกหลังจะมีการกู้-ยืม เงินจากธนาคารม่ใช้หนี้

6.3. ซบเซา

7. สังคม

7.1. เป็นสังคมที่ใครล้มจะมีบางส่วนที่ช่วยเหลือ บางส่วนก็สมน้ำหน้า

7.2. ถ้าลูกใครเรียนได้เกรดดี เกรดเยอะ ติดหมอ ก็จะเอามาเปรียบเทียบ

7.3. จับกลุ่มพูดคุยกันเรื่องคนอื่น

8. ทรัพากรณ์และสิ่งแวดล้อม

8.1. เป็นชุมชนที่ติดคลองชลประทาน และแม่น้ำพิจิตร

8.2. เมื่อก่อนเต็มไปด้วยต้นไม้ ปัจจุบันมีพื้นที่ว่างๆ