Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

บทที่ 9 การสร้างทีมงาน by Mind Map: บทที่ 9 การสร้างทีมงาน
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

บทที่ 9 การสร้างทีมงาน

1.ความหมายของการสร้างทีม

การจัดการด้านพลังกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และต้องการทำงานร่วมกันเพื่อให้งานหรือกิจกรรมนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2.วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน

(1) เพื่อให้สมาชิกเข้าใจหน้าที่ของตนเอง

(2) เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ ข้อบังคับของกลุ่มดีขึ้น

(3) เพื่อสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันในสมาชิก และยอมรับศักยภาพของแต่ละบุคคล

(4) เพื่อให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดีขึ้น

(5) เพื่อสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพของกลุ่ม

(6) เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(7) เพื่อให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ มีการเยนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารของผู้อื่นอย่างตั้งใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

(8) เพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกัน ทำให้ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล

(9) เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในหมู่สมาชิกของทีมงาน และเป็นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

(10) เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของทีมที่จะทำงานร่วมกับทีมงานอื่นๆในองค์การ

3.ประเภทของทีมงาน

แบ่งตามรูปแบบการบริหาร

แบ่งตามวัตถุประสงค์

4.หลักการปฏิบัติในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

(1) มีความไว้วางใจกัน (Trust)

(2) มีการสื่อสารแบบเปิด (Open Communication)

(3) สามารถเผชิญกับข้อขัดแย้งต่างๆได้ (Confrontation of Conflict)

(5) มีสมรรถภาพในการดำรงรักษาและพัฒาองค์การ (Capacity for Revitalization of the Organization)

(4) มีการประสานความร่วมมือและทำงานเป็นทีม (Maximization of Collaboration and Teamwork)

5.ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

5.1 ปัจจัยด้านองค์ประกอบ

5.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมกลุ่ม

5.3 ปัจจัยด้านบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิก

6.บทบาทของสมาชิกในทีมงาน

6.1 ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ – ผู้มีความคิดริเริ่ม (Creator – innovators)

6.2 ผู้สำรวจ – ผู้ส่งเสริม (Explorer – promoters)

6.3 ผู้ประเมิน – ผู้พัฒนา (Assessor – developers)

6.4 ผู้ทำหน้าที่กระตุ้น – ผู้ทำหน้าที่จัดระเบียบ (Thruster – organizers)

6.5 ผู้ลงความเห็น – ผู้สร้าง (Controller –producers)

6.6 ผู้ควบคุม –ผู้ตรวจสอบ (Controller – inspectors)

6.7 ผู้สนับสนุน – ผู้บำรุงรักษา (Upholders – maintainers)

6.8 ผู้รายงาน – ที่ปรึกษา (Reporter – advisers)

6.9 ผู้เชื่อมโยง (Linkers) มีหน้าที่ประสานงานกับบุคคลภายในกลุ่ม

7.ขั้นตอนการสร้างทีมงาน

7.1 การกำหนดภารกิจหรืองานที่ทำ

7.2 สร้างความเข้าใจกับสมาชิก

7.3 ระดมความคิด

7.4 คัดเลือกความคิด

7.5 กำหนดแผนปฏิบัติงาน

7.6 การปฏิบัติตามแผน

7.7 การประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับ

8.ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

8.1 กำหนดนโยบาย

8.2 มุ่งขายความคิด

8.3 ร่วมจิตแก้ไข

8.4 เข้าใจหน้าที่

8.5 มีการสื่อสาร

8.6 สรรค์สร้างริเริ่ม

8.7 ส่งเสริมผู้นำ

8.8 กำจัดความขัดแย้ง

8.9 แข็งแกร่งจริงใจ

9. อุปสรรคของการทำงานเป็นทีม

9.1 อุปสรรคจากผู้น้ำหรือหัวหน้าทีมงาน

9.2 อุปสรรคจากสมาชิกในทีมงาน