Chuẩn đầu ra môn học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chuẩn đầu ra môn học by Mind Map: Chuẩn đầu ra môn học

1. CL01:xác định vấn đề nghiên cứu

2. CL02:tổng kết lý thuyết

3. CL03:thiết kế được công cụ thu thập dữ liệu

4. CL04:thu thập thông tin cần thiết

5. CL05:phân tích dữ liệu phục vụ nghiên cứu

6. CL06:làm việc nhóm hiệu quả

7. CL07:trình bày được kết quả nghiên cứu