Test บรรยาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Test บรรยาย by Mind Map: Test บรรยาย

1. ผู้คิดค้น

1.1. Tony

1.1.1. ธัญญ่า

2. การใช้งาน

2.1. จัดความคิด

2.2. วิเคราะห์

2.3. ระดมความคิด

2.4. จำเป็นระบบ

2.5. เชื่อมโยง

2.6. เรียนรู้เร็ว

2.7. ดึงข้อมูล

2.8. เก็บเป็นระบบ

2.9. เห็นภาพรวม

2.10. สรุป-ย่อ

2.11. สรุปประเด็น

2.12. วางแผน

2.13. ลำดับสำคัญ

2.14. จัดการเวลา

2.15. สื่อสาร

3. หลักการเขียน

3.1. กระดาษ

3.1.1. แนวนอน

3.2. แก่นกลาง

3.2.1. คำหลัก

3.2.2. ภาพ

3.3. แก่นแก้ว

3.3.1. สีเดียว

3.3.1.1. คำ

3.3.1.2. ภาพ

3.3.2. ไม่เกิน 8

3.4. แก่นก้อย

3.4.1. สีเดียว

3.4.1.1. คำ

3.4.1.2. ภาพ

3.4.2. ไม่จำกัดกิ่ง

4. ความหมาย

4.1. การทำงาน

5. สมอง

5.1. เซลประสาท

5.2. หน้าที่

5.2.1. ซ้าย

5.2.2. ขวา

5.3. ทดสอบ

6. ประโยชน์

6.1. ภาพรวม

6.2. รวบรวม

6.3. ตัดสินใจ

6.4. แก้ปัญหา

6.5. เพิ่มความจำ

6.6. ใช้งานข้อมูล