แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี by Mind Map: แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1. การต่างประเทศ

1.1. พัฒนาต่อยอดการต่างประเทศเพื่อให้ไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคงและยั่งยืน

2. ความมั่นคง

2.1. ประเทศชาติมีความมั่ นคงปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

3. การเกษตร

3.1. วางรากฐานเกษตรไทย เพื่อการเติบโตก้าวไกลอย่างยั่งยืน

4. อุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต

4.1. พัฒนาต่อยอดอุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

5. การท่องเที่ยว

5.1. ให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมุ่งเน้น นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

6.1. “พัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม

7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

7.1. โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนา ต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล

8. การพัฒนาการเรียนรู

8.1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาที่หลากหลาย

9. การปรับเปลียนค่านิยมและวัฒนธรรม

9.1. พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค

10. พลังทางสังคม

10.1. การดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม มาเป็นพลังสังคม ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และประเทศให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่ งยืน