#ไฟไหม้กิ่งแก้ว "หมิงตี้เคมีคัล" กับกฎหมายผังเมือง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
#ไฟไหม้กิ่งแก้ว "หมิงตี้เคมีคัล" กับกฎหมายผังเมือง by Mind Map: #ไฟไหม้กิ่งแก้ว "หมิงตี้เคมีคัล" กับกฎหมายผังเมือง

1. 1. นำเสนอโดย workpointTODAY

1.1. แหล่งที่มาของข้อมูล

1.1.1. 1. Google Earth ปี พ.ศ.2545-2564

1.1.2. 2. ดร.พนิต ภู่จินดา (อาจารย์นักผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์)

1.1.2.1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองที่สำคัญ

1.1.2.1.1. 1. พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 27

1.1.2.1.2. 2. พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2562 มาตรา 27

1.1.3. 3. เอกสารทางอินเทอร์เน็ต

1.1.3.1. 3.2 เอกสารกฎหมายใหม่ ออกโดยสภานิติบัญญัติ ภายใต้ คสช.

1.1.3.1.1. พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ พ.ศ.2562

1.1.3.1.2. 3.1 คำสั่ง คสช. ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท

1.1.4. 4. ภาพโดรน จากสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ ประเทศไทย (D.R.A.T)

2. 2. การเชื่อมโยงข้อมูล

2.1. 2.1 ตัวหลักข้อเรื่อง

2.1.1. บริษัทหมิงตี้เคมีคัล

2.1.1.1. 1.โรงงานผลิตเม็ดโฟม

2.1.1.1.1. ซอยกิ่งแก้ว21 หมู่15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

2.1.1.2. 2.ก่อตั้งในไทย ที่สมุทรปราการ ปี พ.ศ.2532

2.1.1.2.1. บริษัทแม่หมิงตี้กรุ๊ปที่ไต้หวัน ปี 2529

2.1.1.3. 3.บริษัทสร้างมาก่อนมีผังเมือง

2.1.1.4. 4.บริษัทสร้างมานานไม่ทันกฎหมาย EIA

2.1.1.4.1. EIA = การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1.1.5. 5.เกิดเหตุไฟไหม้

2.1.1.5.1. วันที่ 5 ก.ค. 2564 เวลา 03.00 น. - 23.30 น.

2.2. 2.2 ใจความสำคัญ

2.2.1. 1. ผังเมืองวางอย่างไร ทำไมหมู่บ้านอยู่ใกล้โรงงานขนาดใหญ่ได้?

2.2.1.1. 1.1 หมิงตี้เคมีคัลตั้งก่อนมีผังเมือง

2.2.1.2. 1.2 เมื่อสมุทรปราการออกผังเมืองมา หมิงตี้เคมีคัลดันตั้งผิดที่

2.2.1.2.1. ไปตั้งในจุดที่อยู่อาศัยและเขตพาณิชยกรรม

2.2.2. 2. หมิงตี้เคมีคัลขัดต่อกฎหมายผังเมือง?

2.2.2.1. 2.1ไม่มีข้อพิจารณาตรวจสอบหมิงตี้เคมีคัลเลยตลอดเวลาที่ผ่านมา

2.2.2.2. 2.2 มีช่องว่าง

2.2.2.2.1. กฎหมายออกมาที่หลัง ไม่ผิดแต่ควรมีเงินชดเชยให้ย้าย

2.3. 3. คสช. เกี่ยวไหม?

2.3.1. ออกคำสั่ง

2.3.1.1. ให้ยกเว้นโรงงานอุตสาหกรรม

2.3.1.1.1. ส่วนใหญ่เป็นโรงงานไฟฟ้าขยะ

2.3.1.1.2. แต่มีข้อสังเกตที่หมิงตี้ได้ข้อยกเว้นนี้

2.3.2. ออก พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่

2.3.2.1. นิยามใหม่

2.3.2.1.1. ให้มีใบอนุญาตต่อไปเรื่อยๆ ไม่จำเป็นต้องมาต่อ

2.4. 2.3 สรุป

2.4.1. 1. หมิงตี้เคมีคัลเกิดก่อนผังเมือง จึงทำให้อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย

2.4.2. 2.หมิงตี้เคมีคัลไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างที่ควรเป็น

2.4.3. 3. ยังไม่อาจสรุปได้ว่าใครควรรับผิดชอบ

2.4.4. 4. ตัวคนสร้างโรงงานไม่ผิด เพราะกฎหมายออกมาทับโรงงานที่หลัง