Phân loại chi phí

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân loại chi phí by Mind Map: Phân loại chi phí

1. Theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận xác định từng kì

1.1. chi phí sản phẩm

1.1.1. gồm các chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất sản phẩm

1.1.1.1. Cp NVL trực tiếp

1.1.1.1.1. vd: cp mua đinh ốc phục vụ cho việc đóng bàn ghé gỗ

1.1.1.2. Cp nhân công trực tiếp

1.1.1.2.1. vd: trả lương cho nhân công

1.1.1.3. Cp sản xuất trực tiếp

1.1.1.3.1. vd: chi phí khấu hao máy cắt gỗ

1.1.2. các cp trên kết hợp tạo ra giá trị sản phẩm

1.1.3. loại cp này được tính toán, kết chuyển để xác định lợi tức tương ứng với khối lượng sản phẩm đã được tiêu thụ trong kì

1.1.4. là chi phí có thể ‘’tồn kho’’

1.2. chi phí thời kì

1.2.1. gồm các chi phí còn lại ngoài các khoản mục cp thuộc cp sản phẩm

1.2.1.1. cp bán hàng

1.2.1.1.1. vd: trả lương nhân viên bán hàng

1.2.1.2. cp QLDN

1.2.1.2.1. vd: trả lương cho trưởng phòng bộ phận kinh doanh

1.2.2. phát sinh trong kì hạch toán và đem lại lợi ích cho kì đó

1.2.3. không ảnh hưởng đến lợi tức của kì

2. Dựa vào việc phân bổ chi phí cho các đối tượng tập hợp chi phí

2.1. chi phí trực tiếp

2.1.1. cp có thể tách biệt, phát sinh 1 cách riêng biệt

2.1.1.1. vd: vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp

2.1.2. kế toán có thể tập hợp thẳng cho từng đối tượng chịu phí

2.1.3. tỉ trọng cp trực tiếp càng cao thì độ chính xác của chỉ tiêu trên giá thành sản phẩm và kết quả kinh doanh càng cao

2.2. chi phí gián tiếp

2.2.1. cp này không có liên quan với hoạt động cụ thẻ nào mà liên quan cùng lúc nhiều hoạt động

2.2.1.1. vd: tiền lương trả nhân viên xưởng

2.2.2. kế toán không thể tập hợp thẳng cho từng đối tượng chịu phí

2.2.3. xác định chi phí gián tiếp phải áp dụng phương pháp phân bổ