ทักษะที่สำคัญ3R8Cในศตวรรษที่21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทักษะที่สำคัญ3R8Cในศตวรรษที่21 by Mind Map: ทักษะที่สำคัญ3R8Cในศตวรรษที่21

1. 3R

1.1. Reading-อ่านออก

1.2. (W)Riting-เขียนได้

1.3. (A)Rithmatic-มีทักษะในการคำนวณ

2. 8C

2.1. Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้

2.2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม

2.3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

2.4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ

2.5. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม

2.6. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี

2.7. Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้

2.8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย

3. ชื่อ-สกุล

3.1. นางสาวอีลยาณี ลาเต๊ะ รหัส 6106510040