วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล by Mind Map: วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล

1. วัฒนธรรมไทย

1.1. คือสิ่งที่คนไทยยอมรับและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ความเชื่อ และค่านิยม ซึ่งมีความสำคัญดังนี้

1.1.1. 1 การศึกษาวัฒนธรรมให้เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ 2 ทำให้เกิดความเรียบร้อยในสังคม 3 สร้างความเจริญให้แก่สังคม 4 สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแก่สังคม 5 แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย

1.2. วัฒนธรรมมีมาจากปัจจัยดังนี้

1.2.1. 1 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 2 เกษตรกรรม 3 การรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศ

1.3. ภูมิปัญญาไทย

1.3.1. หมายถึงความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทยที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ซึ่งมีความสำคัญดังนี้

1.3.2. ประเภทของภูมิปัญญาไทยแบ่งออกเป็น 2 คือ 1 ภูมิปัญญาระดับชาติ 2 ภูมิศาสตร์ปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน

1.3.3. ภูมิปัญญาไทยแบ่งออกเป็น 9 ด้านคือ 1 ด้านการเกษตร 2 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 3 ด้านการแพทย์แผนไทย 4 ด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน 6 ด้านศิลปกรรม 7 ด้านภาษาและวรรณกรรม 8 ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี 9 ด้านโภชนาการ

2. วัฒนธรรมสากล

2.1. คือ แนวคิด แบบแผน รูปแบบการประพฤติปฏิบัติที่นานาชาติยอมรับ

2.1.1. 3 การแต่งกายแม้ว่าในหลายประเทศจะมีการแต่งกายที่เป็นชุดประจำชาติซึ่งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป แต่ก็ยังมีการแต่งกายที่คนในสังคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่าเป็นการแต่งกายสากล

2.1.2. ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

2.1.2.1. 1.ภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกโดยในปัจจุบัน มีหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

2.1.2.2. 4 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจกระแสหลักของโลกปัจจุบัน เป็นระบบที่เน้นอิสรภาพในการทำธุรกิจการค้าของบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจสามารถลงทุนและใช้ศักยภาพต่างๆ เพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างเต็มความสามารถ

2.1.2.2.1. 6 แนวคิดเรื่องมนุษยธรรมประเทศในหลายภูมิภาคทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน สืบเนื่องจากการที่ประเทศส่วนใหญ่ให้การยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเน้นในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงทำให้ แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมีการแพร่หลายไปทั่วประเทศ

2.1.2.3. 5การปกครองในระบอบประชาธิปไตยประเทศส่วนใหญ่ในโลกให้การยอมรับ และปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตย

2.1.3. 2 คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.1.4. แนวทางการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม

2.1.4.1. 1 เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

2.1.4.2. 2 พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียควบคู่กันไป

2.1.4.3. 3.มีการร่วมมือ ค้นคว้า เผยแพร่ รวมถึงประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาไทย

2.1.4.4. 4.มีการพัฒนาและผสมผสานวัฒนธรรมไทยให้เหมาะกับสังคมปัจจุบัน

3. งง

4. บช