Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương I by Mind Map: Chương I

1. Khái niệm

1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại...[21]

2. Đối tượng nghiên cứu

2.1. Là quá trình hệ thống quan điểm của HCM vận động trong thực tiễn

2.2. Là toàn bộ những quan điểm HCM để lại trong di sản của Người

3. Nguyên tắc Phương pháp luận nghiên cứu

3.1. Thống nhật tính đăng và tính khoa học

3.2. Thống nhất lí luận và thực tiễn

3.3. Quan điểm lịch sử cụ thể

3.4. Quan điểm thừa kế phát triển

4. Phương pháp luận nghiên cứu

4.1. PPNC logic, PP lịch sử và sự kết hợp 2 phương pháp này

4.2. PP phân tích văn bản kết hợp với nghiên cứu hoạt động thực tiễn

4.3. PP nghiên cứu liên ngành chuyên ngành

5. Ý nghĩa

5.1. Nâng cao năng lực tư duy lí luận

5.2. Giáo dục thực hành đạo đức cách mạng

5.3. Xây dựng rèn luyện phương pháp phong cách công tác