ÔN TẬP CHƯƠNG I

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÔN TẬP CHƯƠNG I by Mind Map: ÔN TẬP CHƯƠNG I

1. MỆNH ĐỀ

1.1. KHÁI NIỆM

1.1.1. Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.

1.2. MỆNH ĐỀ CHỨa biến

1.2.1. Mệnh đề chứa biến là câu khẳng định mà sự đúng hay sai của nó còn tùy thuộc vào một hay nhiều yếu tố biến đổi.

1.2.2. Ví dụ

1.2.2.1. Câu "số nguyên chia hết cho 3" không phải là mệnh đề, vì không thể xác định tính đúng sai. - Nếu ta gán cho n giá trị n=4 thì ta có một mệnh đề sai - Nếu ta gán cho n giá trị n = 9 thì ta có một mệnh đề đúng

1.3. Phủ định của một mệnh đề

1.3.1. Phủ định của một mệnh đề A, là một mệnh đề, Kí hiệu là

2. TẬP HỢP

3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

3.1. Phép giao

3.2. Phép hợp

3.3. Phép hiệu

3.4. Phép bù

4. CÁC TẬP HỢP SỐ