KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ by Mind Map: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Khái niệm cơ bản

1.1. Đo lường: Là việc so sánh một sự vật hay hiện tượng với một thước đo hay chuẩn mực, có khả năng trình bày kết quả dưới dạng thông tin định lượng

1.2. Đánh giá

1.2.1. Đánh giá trong giáo dục: là một quá trình thu thập, tổng hợp và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá

1.2.2. Đánh giá trong lớp học: là một quá trình thu thập, tổng hợp và diễn giải thông tin liên quan đến hoạt động học tập và trải nghiệm của HS

1.2.3. Đánh giá kết quả học tập: là quá trình thu thập thông tin về kết quả học tập của HS được diễn giải bằng điểm số/nhận xét

1.3. Định giá: là một quá trình đưa ra sự nhận xét, nhận định về giá trị của một đối tượng xác định

1.4. Kiểm tra: là một cách tổ chức đánh giá

2. Mục đích

2.1. Phản hồi và khích lệ

2.2. Chẩn đoán các vấn đề của HS

2.3. Xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục và sự tiến bộ của HS

2.4. Ghi nhận và báo cáo kết quả học tập của HS

2.5. Điều chỉnh hoạt động giảng dạy

3. Các loại hình đánh giá trong giáo dục

3.1. Đánh giá tổng kết và đánh giá quá trình

3.2. Đánh giá sơ khởi và đánh giá chẩn đoán

3.3. Đánh giá dựa theo chuẩn và đánh giá dựa theo tiêu chí

3.4. Đánh giá chính thức và đánh giá không chính thức

3.5. Đánh giá khách quan và đánh giá chủ quan

3.6. Đánh giá trên lớp học, nhà trường và đánh giá trên diện rộng

3.7. Đánh giá cá nhân và đánh giá nhóm

3.8. Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng

3.9. Đánh giá xác thực

3.10. Đánh giá sáng tạo