ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี by Mind Map: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี

1. ข้อควรระวังในการจัดทำบัญชี

1.1. 1. หลการเขียนและการแก้ไขตัวเลข

1.2. 2. การกำหนดเลขที่เอกสาร

1.3. 3. การออกและยกเลิกเอกสาร

1.4. 4. การจัดเก็บเอกสารจัดเรียงตามวันที่หรือเลขเอกสาร

1.5. 5. เมื่อบันทึกบัญชีผิดพลาด

2. รูปแบบองค์กรธุรกิจ

2.1. 1.กิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ

2.2. 2.กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ

3. ประเภทของธุรกิจ

3.1. 1.กิจการเกี่ยวกับการให้บริการ

3.1.1. เป็นกิจการที่มีรายได้ของธุรกิจเกิดขึ้นจากการให้บริการ

3.2. 2.กิจการเกี่ยวสินค้า

3.2.1. 1.กิจการประเภทพาณิชยกรรม

3.2.2. 2.กิจการประเภทการผลิต

4. ประเภทของการบัญชี

4.1. การบัญชีการเงิน

4.1.1. จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลทางการเงินให้ผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของงบการเงิน

4.2. การบัญชีบริหารหรือการบัญชีเพื่อการจัดการ

5. วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

5.1. 1.เรียงตามลำดับการเกิดรายการก่อน-หลัง ตามเอกสารหลักฐาน

5.2. 2.ป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์และการทุจริตของพนักงาน

5.3. 3.เพื่อให้ทราบว่ามีกำไรหรือขาดทุนจำนวนเท่าใดในรอบระยะหนึ่งที่กำหนดขึ้น

5.4. 4.เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย

5.5. 5.เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่างๆ

6. การบัญชี

6.1. คือการรวบรวมเอกสารข้อมูลที่วัดค่าเป็นตัวเงินได้ เพื่อจำบันทึกหลักฐานสรุปเพื่อนำไปวิเคราะห์

6.1.1. 1.การจดบันทึก

6.1.2. 2.การจัดหมวดหมู่

6.1.3. 3.การสรุปผล

6.1.4. 4.การวิเคราะห์และแปลความหมาย

7. หลักการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป

7.1. 1.ความสามารถในการเปรียบเทียบ

7.1.1. รอบระยะเวลา

7.1.2. หลักความสม่ำเสมอ

7.1.3. หลักการเปิดเผยข้อมูล

7.1.4. การใช้หน่วยวัด

7.2. 2.ความเชื่อถือได้ของข้อมูล

7.2.1. หน่วยงานของธุรกิจ

7.2.2. หน่วยงานของธุรกิจ

7.2.3. ความเที่ยงธรรม

7.2.4. การดำรงอยู่ของกิจการ

7.2.5. หลักราคาทุน

7.2.6. หลักการรับรู้รายได้

7.2.7. หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้

7.2.8. หลักเกณฑ์คงค้าง

7.2.9. หลักการประมาณการ

8. เอกสารที่ใช้ในธุรกิจ

8.1. ใบเสร็จรับเงิน

8.2. ใบกำกับภาษี

8.3. ใบสำคัญรับเงิน

8.4. ใบสำคัญจ่ายเงิน

8.5. ใบเพิ่มหนี้

8.6. ใบลดหนี้

8.7. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

9. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

9.1. 1.บทนำ

9.1.1. 1.1 วัตถุประสงค์และสถานภาพ

9.1.2. 1.2 ขอบเขต

9.1.3. 1.3 ผู้ใช้งบการและความต้องการข้อมูล

9.1.4. 1.4 วัตถุประสงค์ขอบงบการเงิน

9.1.5. 1.5 ฐานะการเงินผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

9.1.6. 1.6 หมายเหตุและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

9.2. 2. ข้อสมมติทางการบัญชี

9.2.1. 2.1 เกณฑ์คงค้าง

9.2.2. 2.2 การดำเนินงานต่อเนื่อง

9.3. 3. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน

9.3.1. 3.1 ความเข้าใจได้

9.3.2. 3.2 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

9.3.3. 3.4 ความมีสาระสำคัญ

9.3.3.1. การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

9.3.3.2. เป็นกลาง

9.3.3.3. ระมัดระวัง

9.3.3.4. ครบถ้วน

9.3.4. 3.5 การเปรียบเทียบกันได้

9.3.5. 3.6 ข้อจำกัดของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้

9.3.5.1. ความทันต่อเวลา

9.3.5.2. ความสมดุลระหว่างประโยชน์กับต้นทุน

9.3.5.3. ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ

9.3.5.4. การแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควร

9.3.6. 3.7 องค์ประกอบของงบการเงิน

9.3.6.1. กรณีที่ใช้วัดฐานะการเงินของกิจการ

9.3.6.1.1. สินทรัพย์

9.3.6.1.2. หนี้สิน

9.3.6.1.3. ส่วนของเจ้าของ

9.3.6.2. กรณีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของกิจการ

9.3.6.2.1. รายได้

9.3.6.2.2. ค่าใช้จ่าย

9.3.6.3. การปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน

9.3.7. 3.8 การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงิน

9.3.7.1. ความน่าจะเป็นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

9.3.7.2. ความเชื่อถือได้ของการวัดมูลค่า

9.3.7.3. การรับรู้รายการของสินทรัพย์

9.3.7.4. การรับรู้รายการของหนี้สิน

9.3.7.5. การรับรู้รายการของรายได้

9.3.7.6. การรับรู้รายการของค่าใช้จ่าย

9.3.8. 3.9 การวัดมูลค่าประกอบของงบการเงิน

9.3.9. 3.10 แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน

9.3.9.1. แนวคิดเรื่องทุน

9.3.9.2. การรักษาระดับทุนและการวัดกำไร