PHÂN LOẠI CHI PHÍ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÂN LOẠI CHI PHÍ by Mind Map: PHÂN LOẠI CHI PHÍ

1. Theo chức năng hoạt động

1.1. Chi phí sản xuất

1.1.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp

1.1.3. Chi phí sản xuất chung

1.2. Chi phí ngoài sản xuất

1.2.1. Chi phí bán hàng

1.2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

2. Theo cách ứng xử của chi phí

2.1. Biến phí

2.2. Định phí

2.3. Chi phí hỗn hợp

3. Sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định

3.1. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được

3.2. Chi phí trực tiếp và gián tiếp

3.3. Chi phí lặn

3.4. Chi phí chênh lệch

3.5. Chi phí cơ hội

4. Theo mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận xác định từng kỳ

4.1. Chi phí sản phẩm

4.1.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

4.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp

4.1.3. Chi phí sản xuất chung

4.2. Chi phí thời kỳ

4.2.1. Chi phí bán hàng

4.2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

5. Dựa vào việc phân bổ chi phí cho các đối tượng tập hợp chi phí

5.1. Chi phí trực tiếp

5.2. Chi phí gián tiếp