N101- K06- Nguyễn Thị Hoa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
N101- K06- Nguyễn Thị Hoa by Mind Map: N101- K06- Nguyễn Thị Hoa

1. 06 Hình Mẫu Bán Hàng

1.1. Kết quả

1.2. 2

1.2.1. 1

1.2.2. New Topic

1.2.3. New Topic

1.3. 3

1.4. 4

1.5. 6

1.6. New Topic

2. 07 kỹ Năng Mềm công dân toàn cầu

2.1. Tao dong luc

2.2. Phản biện

2.3. Ra quyet donh

2.3.1. New Topic

2.3.2. New Topic

2.3.3. New Topic

2.4. 4

2.5. 5

2.6. 6

2.7. 7

3. Quy Trình 12 Bước Bán Hàng

3.1. 1

3.2. 2

3.3. 3

3.4. 4

3.5. 5

3.6. 7

3.7. 8

3.8. 9

3.9. 9

3.10. 10

3.11. 11

3.12. 12

4. ROAM 1

5. ROAN 2