7 KĨ NĂNG MỀM THẾ KỈ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
7 KĨ NĂNG MỀM THẾ KỈ 21 by Mind Map: 7 KĨ NĂNG MỀM THẾ KỈ 21

1. 1. Tự tạo động lực

2. 2. Giao tiếp

3. ãnh đạo

4. 4. Làm việc nhóm

5. 5. Tư duy phản biện/Giải quyết vấn đề

6. 6. Ra quyết định

7. 7. Quản lí thời hạn