H-Youth Fest

H- Youth Fest

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
H-Youth Fest by Mind Map: H-Youth Fest

1. Gen Z

2. Lòng yêu nước

2.1. Sáng tạo điều hữu ích cho đất nước

2.1.1. Trưng bày sáng tạo xe sinh thái.

2.2. Thăng hoa những nét văn hóa

2.2.1. Thời trang Tết

2.3. Quảng Bá Hình ảnh VN ra thế giới

2.3.1. Bóng đá

2.4. Tương trợ cộng đồng

2.4.1. Gây Quỹ

2.4.2. Mua đồ gây qũy