ศัพท์ทางทัศนศิลป์”

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศัพท์ทางทัศนศิลป์” by Mind Map: ศัพท์ทางทัศนศิลป์”

1. 1.จังหวะ (Rhythm) คือ การจัดวางองค์ประกอบที่ซ้ำกันให้มีควาสัมพันธ์

2. 2.ฉากหลัง คือ ส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏให้เห็นว่าอยู่ไกลสุด ซึ่งเป็นส่วนเสริมจุดให้

3. 3.ดุลยภาพ/ความสมดุล(Balance) คือ หลักการจัดองค์ประกอบของภาพ ไปข้างหนึ่งข้างใดให้รู้สึกมีน้ำหนักเท่าๆกัน โดยใช้เส้น สี องค์ประกอบ แสง-เงา

4. 4.ตราสัญลักษณ์(Logotype) คือ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์

5. 5.ทัศนศิลป์ คือ งานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยมนุษย์และรับรู้จากการมองเห็นได้

6. 6. ภาพทิวทัศน์ทางทะเล คือ ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมวาดเส้น ภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นจากเรื่องราว

6.1. 10.ภาพทิวทัศน์ทางบก คือ ศิลปะประเภทงานจิตรกรรม วาดเส้นหรือ งานอื่นๆ

7. 8. เอกรงค์ คือ การสร้างงานศิลปะหรือการแตกต่างด้วยสีเพียงสีเดียว โดยทำให้เกิดค่าน้ำหนักของสีต่างกัน

8. 9. แฟ้มสะสมผลงาน คือ แฟ้มหรืออัลบั้มที่ใช้รวบรวมผลงานส่วน ตัวประกอบด้วยภาพหรือผลงาน

9. 7. ทัศนียภาพวิทยา (Perspective) คือ งานศิลปะที่เกี่ยวกับการเขียนให้ดูเป็นภาพ 3 มิติ

10. ภาพหุ่นนิ่งคือ ประเภทของงงานจิตรกรรมแบบหนึ่งที่ใช้วัสดุสิ่งของ สิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาจัดเป็นหุ่นนิ่ง

11. ภาพวาดเส้น (Drawing) คือ การวาดภาพด้วยเส้นดินสอ ปากกา แท่งถ่าน

12. พร้อมสุข นาคสิงห์ ม5/2