20210827 - Technical & Data discussion

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
20210827 - Technical & Data discussion by Mind Map: 20210827 - Technical & Data discussion

1. Customer Segmentation

1.1. Type Business

1.1.1. Doanh nghiệp/Cá thể -> put lên application form

1.1.2. Category: F&B, Fashion...

1.2. Geographic

1.2.1. HCM & HN là chính, các tỉnh khác dữ liệu có thể missing

1.3. Number of locations

1.3.1. Number of stores

1.4. Revenue

1.4.1. Anh Dương định nghĩa gửi lại

1.5. Cohor

1.5.1. Anh Dương định nghĩa gửi lại sau

1.6. Other metrics

1.6.1. Last 6M có revenue hay không?...SC tự đề xuất thêm

2. Data Flow

2.1. Dương check with iPOS

3. Data Integration

3.1. Anh Huynh check và confirm status -> đầu tuần sau

4. Next steps

4.1. Anh Dương gửi lại định nghĩa về revenue và cohort

4.2. Anh Dương gửi lại application form

4.3. Anh Huynh check và confirm status của các trường dữ liệu và get back thứ 2 tuần sau

4.4. Dương contact vs Sale lead và anh Trực set up vs chuẩn bị sign up flow screenshot và data có được từ sign up form