Phương pháp học tập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phương pháp học tập by Mind Map: Phương pháp học tập

1. hiểu bài trên lớp

1.1. tập trung

1.2. tư duy

1.3. hoạt động

2. Định hướng

2.1. xem trước kiến thức

2.2. ghi lại những thắc mắc

3. Thực hành, luyện tập

3.1. Làm BT

3.2. vận dụng

4. Hệ thống kiến thức

4.1. Sơ đồ tư duy

4.2. Liên hệ kiến thức