ច្បាប់ចលនារបស់ញូតុន

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ច្បាប់ចលនារបស់ញូតុន by Mind Map: ច្បាប់ចលនារបស់ញូតុន

1. ត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈF=ma

1.1. កម្លាំងកាន់តែធំ ម៉ាស់កាន់តែធំ

1.2. ម៉ាស់កាន់តែធំ កម្លាំងកាន់តែតូច

2. អង្គធាតុដែលនៅនឹងថ្កល់ រក្សាភាពនៅនឹងថ្កល់

3. ច្បាប់ទី១ញូតុន

3.1. ត្រូវបានគេដឹងថាជាច្បាប់និចលភាព

3.1.1. អង្គធាតុដែលមានចលនា រក្សាការមានចលនា

4. ច្បាប់ទី២ញូតុន

5. ច្បាប់តី៣ញូតុន

5.1. ត្រូវបានដឹងថាជាច្បាប់អំពើនិងប្រតិកម្ម

5.1.1. អំពើ អង្គធាតុទី១បញ្ចេញកម្លាំងទៅលើអង្គធាតុទី២

5.1.2. ប្រតិកម្ម អង្គធាតុទី២ បញ្ចេញកម្លាំងងតបមកអង្គធាតុទី១វិញ

5.1.3. កម្លាំងអំពើ=កម្លាំងប្រតិកម្ម

5.1.4. ចំណុចចាប់ផ្សេងគ្នា

5.2. ទិសដូចគ្នា ទិសដៅផ្ទុយគ្នា