Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ROAM by Mind Map: ROAM

1. R - KẾT QUẢ

1.1. KQ THỰC TẾ

1.2. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1.3. MỤC TIÊU THÔNG MINH

2. O - CƠ HỘI

2.1. TÌM KH TIỀM NĂNG

2.1.1. NGHỊ LỰC

2.1.2. SỨC KHỎE

2.1.3. KHẢ NĂNG TIẾP CẬN

2.1.4. THU NHẬP

2.1.5. NHU CẦU

2.2. ĐÁNH GIÁ KH TIỀM NĂNG

2.2.1. NÓNG

2.2.2. ẤM

2.2.3. LẠNH

3. A - HÀNH ĐỘNG

3.1. CHUẨN BỊ TIẾP CẬN

3.1.1. TƯ DUY

3.1.2. THÁI ĐỘ

3.1.3. HÀNH VI

3.1.4. KỸ NĂNG

3.1.4.1. TẠO ĐỘNG LỰC

3.1.4.2. GIAO TIẾP

3.1.4.3. LÃNH ĐẠO

3.1.4.4. LÀM VIỆC NHÓM

3.1.4.5. TƯ DUY PHẢN BIỆN

3.1.4.6. RA QUYẾT ĐỊNH

3.1.4.7. QUẢN LÍ THỜI GIAN

3.2. TIẾP CẬN

3.2.1. THỢ SĂN

3.2.2. HỌA SĨ

3.2.3. DIỄN VIÊN

3.2.4. TƯ VẤN VIÊN

3.2.5. KIẾN TRÚC SƯ

3.2.6. NÔNG DÂN

3.3. KHƠI GỢI HỨNG THÚ

3.4. XÂY DỰNG LÒNG TIN

3.5. THUYẾT TRÌNH BÁN HÀNG

3.6. NỖ LỰC CHỐT ĐƠN

3.7. HOÀN THÀNH GIAO DỊCH

3.8. NHỜ KH GIỚI THIỆU

3.9. QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ

3.10. KH TRUNG THÀNH

4. M - ĐỘNG LỰC

4.1. TỰ TẠO ĐỘNG LỰC