Môn toán lớp 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Môn toán lớp 3 by Mind Map: Môn toán lớp 3

1. Các số có 3,4,5 chữ số

1.1. Cấu tạo số 3,4,5 chữ số

1.1.1. Đọc, viết số có 3,4,5 chữ số

1.1.2. So sánh

1.1.2.1. Các số có ba chữ số

1.1.2.2. Các số trong phạm vi 10 000

1.1.2.3. Các số trong phạm vi 100 000

1.2. Phép cộng và phép trừ các số có trong phạm vi 10 000

1.2.1. Có nhớ

1.2.2. Không nhớ

1.3. Phép cộng và phép trừ số có trong phạm vi 100 000

1.3.1. Có nhớ

1.3.2. Không nhớ

1.4. Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức.

2. Phép nhân

2.1. Bảng nhân 6,7,8,9

2.2. Nhân số có 2,3,4,5 chữ số với số có một chữ số.

2.3. So sánh

2.3.1. Gấp một số lên nhiều lần

2.3.2. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

2.4. Tính giá trị của biểu thức

3. Hình học

3.1. Góc vuông, góc không vuông

3.2. Hình chữ nhật

3.2.1. Chu vi

3.2.2. Diện tích

3.3. Hình vuông

3.3.1. Chu vi

3.3.2. Diện tích

4. Giải toán

4.1. Các dạng bài tập áp dụng

4.2. Giải bài tập bằng hai phép tính

4.3. Bài tập có liên quan đén rút về đơn vị

5. Phép chia

5.1. Bảng chia 6,7,8,9

5.2. Phép chia hết. Phép chia có dư

5.3. So sánh

5.3.1. Giảm một số đi một số lần

5.3.2. So sánh số bé bằng 1 phần mấy số bé

5.4. Tính giá trị của biểu thức

6. Đơn vị đo

6.1. Đơn vị đo độ dài

6.1.1. dam

6.1.2. hm

6.1.3. km

6.2. Đơn vị đo khối lượng

6.3. Đơn vị đo diện tích

7. Thực hành xem giờ