Phân tích định lượng:Môn này cung cấp cho sinh viên một số phương pháp định lượng cơ bản dùng tro...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân tích định lượng:Môn này cung cấp cho sinh viên một số phương pháp định lượng cơ bản dùng trong quản lý như: Quy hoạch tuyến tính, Bài toán vận tải, Bài toán ra quyết định, Lập lịch trình dự án. Ngoài ra, môn học này cũng trang bị các mô hình toán học được ứng dụng vào những tình huống kinh doanh. Các mô hình này được chọn vì có thể áp dụng được cho nhiều lĩnh vực kinh doanh chức năng: sản xuất, tài chính và tiếp thị. Việc sử dụng phần mềm Excel, phần mềm Excel QM & QM , Win QSB để giải các bài toán được vận dụng trong môn học này by Mind Map: Phân tích định lượng:Môn này cung cấp cho sinh viên một số phương pháp định lượng cơ bản dùng trong quản  lý như: Quy hoạch tuyến tính, Bài toán vận tải, Bài toán ra quyết định, Lập lịch trình dự  án. Ngoài ra, môn học này cũng trang bị các mô hình toán học được ứng dụng vào những  tình huống kinh doanh. Các mô hình này được chọn vì có thể áp dụng được cho nhiều  lĩnh vực kinh doanh chức năng: sản xuất, tài chính và tiếp thị. Việc sử dụng phần mềm  Excel, phần mềm Excel QM & QM , Win QSB để giải các bài toán được vận dụng trong  môn học này

1. Chương 1:Khái quát về phân tích định lượng trong quản trị

2. Chương 2: Giới thiệu xác suất và phân phối xác suất

2.1. Thí nghiệm qui tác đếm và xác định xác suất

2.2. Biến cố và xác suất của biến cố

2.3. Một số mối quan hệ căn bản của xác xuất

2.4. Xác suất có điều kiện

2.5. Định lí BAYES

3. Chương10: sự phân phối và mô hình mạng

3.1. Mô hình chuỗi cung ứng

3.2. Bài toán chuyển nhượng

3.3. Bài toán đường biên ngắn nhất

3.4. Bài toán lưu lượng tối đa

3.5. ứng dụng sản xuất và hàng tồn kho

4. Chương 13: Sơ đồ PERT/CPM

4.1. Lập kế hoạch dự án dựa trên thời gian hoạt động dự kiến

4.2. Lập kế hoạch dự án trong trường hợp không chắc chắn các thời gian hoạt động

4.3. Xem xét đánh đổi giữa chi phí và thời gian

5. Chương 4: Phân tích ra quyết định và cây ra quyết định

5.1. Xây dựng vấn đề

5.2. Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn

5.3. Ra quyết định trong điều kiện rủi ro

5.4. Phân tích rủi ro và phân tích độ nhạy

5.5. Phân tích ra quyết định dựa vào thong tin mẫu

5.6. Tính xác suất nhánh cây

6. Chương 5: Tính hữu dụng và lí thuyết trò chơi

6.1. Khái niệm tính hữu dụng

6.2. Hữu dụng và ra quyết định

6.3. Các cân nhắc khác trong hữu dụng

6.4. Giới thiệu lí thuyết trò chơi

6.5. Trò chơi chiến lược

7. Chương 6: Dự báo& phân tích chuỗi thời gian

7.1. Điều kiện dự báo

7.2. Các phương pháp dự báo

7.3. Sai số dự báo

7.4. Dự báo kết hợp tính mùa vụ

8. Chương 7: Giới thiệu qui hoạch tuyến tính

8.1. Bài toán cực đại

8.2. Bài toán cực tiểu

8.3. Trường hợp đặc biệt

8.4. Kí hiệu chung

9. Chương 9: Lập phương trình tuyến tính. Ứng dụng trong marketing, tài chính và quản lí vận hành

9.1. Ứng dụng marketing

9.2. Ứng dụng tài chính

9.3. Ứng dụng quản lí vận hành.

10. Điều muốn nói

10.1. Tâm đắc:

10.1.1. Biết vận dụng sơ đồ nhánh cây để đưa ra quyết định có lợi nhất

10.1.2. Nhận biết người đó có thích rủi ro hay không qua đường dụng ích

10.1.3. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tư duy và giải quyết vấn đề

10.1.4. Tiếp cận với các phần mềm như QM để hỗ trợ giải quyết các bài toán định lượng

10.2. Khó khăn:

10.2.1. Tiến độ học khá nhanh chưa nắm bắt được hết nội dung cũng như khó áp dụng vào bài tập.

10.2.2. Khó tương tác, độ hiểu chưa sâu đặc biệt là chương 9