Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CP break by Mind Map: CP break

1. thành công

1.1. chuẩn sách

1.1.1. 70% up day, 7-15 ngày

1.1.1.1. pullback không tạo 3 lower low mà không có hổ trợ - natural reaction

1.1.1.1.1. tennis ball action

2. Swat

2.1. fail swat

2.1.1. thoát sau 1 số dấu hiệu fail

2.1.1.1. 3 lower low

2.1.1.2. close dưới ma21/ma50

2.1.1.3. nến giảm vol lớn nhất trong nền

2.1.2. thành công

2.1.2.1. thường là 2-3 ngày sẽ phục hôi

2.1.2.2. đặc biết- giá không thay đổi nhiều tại khu vực swat - có thể đến 8 ngày